Uttalelse fra FOs landsstyre 3. desember 2015

Hovedoppgjøret 2016 - med fokus på likelønn og pensjon

Kampen for likelønn står i stampe, nåsituasjonen viser stagnasjon og til dels tilbakegang for utdanningsgruppene i offentlig sektor. FO mener at et sentralt virkemiddel må være økte rammer for lønnsoppgjørene i offentlig sektor og et forbedret pensjonssystem som ikke rammer kvinner og de unge hardest. Foran hovedoppgjøret i 2016, og også videre framover, trenger vi en ny offensiv og nye strategier for likelønnskampen.

FO ønsker å få med LO på å prioritere en klar uttalelse fra LOs representantskap som tydeligere enn før legger vekt på likelønnsmålet, og en sentral oppgave vil være å bygge brede allianser for et slikt mål. I forhandlingene må vi oppnå konkrete resultater som gir framgang i lønnsbalansen mellom kjønnene og som klart verdsetter kvinnedominerte yrker, uttelling for utdanning og lik lønn for likeverdig kompetanse.

Pensjon er viktig i et likestillingsperspektiv. Gjennom forhandlede løsninger kan vi sikre likepensjon, og motvirke forringelse av pensjonsrettigheter ved privatisering og konkurranseutsetting.

En omlegging av offentlig tjenestepensjon må sikre at opparbeidede rettigheter sikres, samt gi yngre årskull mulighet til å motarbeide levealdersjustering.

Svekkelsene i arbeidsmiljøloven aktualiserer tariffkrav knyttet til arbeidstidsordninger og kompensasjon. Gjennom gode tariffbestemmelser kan vi skape fleksibilitet innenfor sikre rammer. Heving av ubekvemstillegg synliggjør at normalarbeidsdagen skal bestå og vil også kunne ha positiv effekt på likelønn innfor de offentlige områdene. FO mener det er på tide med en arbeidstidsreform med mål om sekstimersdag/ 30 timers uke. Det er viktig at kravet om dette innrettes slik at det ikke svekker likelønnsutviklingen.