Uttalelse fra FOs landsstyre 23. mars 2017

Hvert tiende barn i Norge lever i fattigdom. Skal vi bry oss om det?

FO mener det er et politisk valg å ikke gjøre noe med fattigdom. Ferske tall fra SSB viser at det i Norge i dag lever 98 000 barn i fattigdom. Det er alvorlig at våre folkevalgte ikke bruker sin makt og myndighet til å sette inn tiltak som virker.

I Norge har ulikhetene vokst og flere og flere barn lever under fattigdomsgrensen. Dette er svært alvorlig- ikke minst for barna som rammes. For barn som vokser opp i fattigdom handler dette om manglende deltakelse, utenforskap og generelt dårligere livsjanser enn for andre barn.

Men det finnes ikke fattige barn uten at det finnes fattige familier. Kjennetegn ved familier med vedvarende lavinntekt er blant annet lav tilknytning til arbeidsmarkedet, innvandrerbakgrunn, enslige foreldre og stønadsmottakere.

Alle som har ansvar for barn må ha en husholdningsinntekt som dekker mer enn bare grunnleggende behov. Ulike stønader må derfor være på et nivå som bidrar til å sikre barn og voksnes trygghet, verdighet og mulighet til deltakelse i samfunnet.

FO er opptatt av å styrke universelle, ikke-behovsprøvde ordninger som bærebjelker i den norske velferdsstaten. Dette understrekes også i LOs forslag til handlingsprogram for kommende kongressperiode. Vårt mål om rettferdig fordeling er derfor den sentrale inngangen til fattigdomsproblematikken. Land med skeiv inntektsfordeling har også flest fattige. En bredt anlagt politikk for jevn fordeling og med gode, universelle ordninger, er derfor det mest effektive våpen mot fattigdom.

Det er alvorlig at barn vokser opp i fattigdom i Norge, og at antallet vokser. FO mener det er på høy tid å ta fattigdomsutfordringen på alvor. Dette er det politikernes ansvar å gjøre noe med!!