Uttalelse vedtatt av FOs landsstyre 16. juni 2017

Ny politikk nå!

Høsten Stortingsvalg er avgjørende for hvilken type samfunn vi vil ha i landet vårt. Vi trenger forandring nå og vi må stemme for en ny retning i politikken! FO har jobbet for å påvirke de ulike partiprogrammene i den retningen som vi har tro på. Der vi får en politikk som sikrer oss gode arbeidsvilkår, universelle velferdsordninger og velferdstjenester i offentlig egenregi. Disse punktene er alle viktige forutsetninger for å skape et godt samfunn for alle.

De siste årene har vi sett den mest høyreorienterte politikken som har blitt ført siden krigen. Den har blant annet gitt milliarder i skattelette til de rikeste, økt forskjellene i samfunnet, endret Arbeidsmiljøloven i negativ retning, åpnet opp for profitt på velferdstjenester og bremset opp likestillingsarbeidet.

Arbeidsvilkår

Faste ansettelser og hele stillinger må være hovedprinsippet i arbeidslivet. Regjeringens endring av arbeidsmiljøloven ved å utvide adgang til midlertidige ansettelser må derfor reverseres. FO krever at regjeringen etter valget må sikre en politikk med effektive virkemidler for å øke sysselsettingsgrad og inkludere de som i dag står utenfor arbeidslivet. FO mener heltid må bli en lovfestet rettighet. Det handler om å etablere en heltidskultur i sektorer som i dag preges av altfor mye deltidsarbeid.

Universelle velferdsordninger

Velferdsordninger bør være universelle og i offentlig regi, og utgjøre sikkerhetsnettet som favner alle. Det er fellesskapets ansvar at alle mennesker i Norge får et trygt liv. Norge skal være et land uten fattigdom. Deltakelse i arbeidsmarkedet er grunnleggende for å utjevne sosiale forskjeller og forebygge fattigdom. Personer med særskilte behov må få nødvendig støtte og mulighet til jobb, aktivitet og fritid.

Fattigdom kan forebygges gjennom politikk prioriterer omfordeling og universelle tiltak. Barnetrygd er et slikt tiltak. Barnetrygden har ikke blitt justert på ti år, og er derfor i realiteten redusert. FO vil redusere fattigdommen i barnefamilier gjennom en økning av barnetrygden med prisjustering opp til 2017 nivå.

Kampen om velferden – ta tjenestene tilbake!

FO mener skattepengene vi betaler til skole, helse, barnevern, barnehage og andre kommunale tjenester skal brukes på disse tjenestene og ikke bidra til privat berikelse og større forskjeller i samfunnet. Derfor sier vi nei til anbudsutsetting av velferdstjenester. Vi vil ta tilbake allerede konkurranseutsatte tjenester i kommunal regi. Inntil vi har reversert privatiseringsprosessene, må Stortinget innføre forbud mot å ta ut profitt på velferdstjenester etter mønster fra den lovgiving som i dag gjelder private skoler.

Høstens valg blir et retningsvalg! Det handler om å stå opp for trygghet for alle som er avhengige av velferdstjenester og for alle ansatte som gir tjenestene. Vi trenger forandring. FO oppfordrer tillitsvalgte og medlemmer til å bruke stemmeretten 11. september 2017. Godt valg!