Uttalelse vedtatt på FOs landsstyre 14. og 15. juni 2022.

Gjennom rapporten «Nye muligheter for sosialpolitikken» som Agenda har utarbeidet for FO, slår de fast at sosialpolitikken fremdeles har utfordringer. De trekker fram to områder. For det første mangel på helhet. Innbyggernes sammensatte behov i møte med velferdsstaten må ivaretas bedre, og et komplekst sett av tjenester, ytelser og ansvarsområder må samordnes bedre. For det andre begrensninger på rommet for sosialt arbeid.  FO er derfor opptatt av at sosialpolitikken må styrkes som et eget politikkområde som er sektor- og fagovergripende. 

Hvorfor trenger vi å gjenreise sosialpolitikken?
Sosialpolitikken var en bærebjelke i det politiske prosjektet med å gjenreise og bygge landet etter andre verdenskrig. I de senere årene er imidlertid de sosiale perspektivene forsvunnet til fordel for mer sektorspesifikke politikkområder. Særlig har helsepolitikken overtatt sosialpolitikkens domene, og ordet «sosial» har sakte, men sikkert forsvunnet ut det offentlige ordskifte. Vi snakker ikke lenger om sosiale problemer, men om «folkehelse» og «sosial uhelse». Klienter er blitt «pasienter», og sosialkuratoren er erstattet av en profesjonsnøytral «veileder» i Nav. Sosialpolitikken er til en stor grad blitt redusert til å handle om å realisere arbeidslinja.
I ei tid hvor både den økonomiske og sosiale ulikheten vokser og er større enn noen gang, trenger vi politikere som ser verdien av fellesskapet hvor alle får delta uavhengig av ressurser. FO mener derfor at vi må utvikle en ny og bedre sosialpolitikk som både lærer av historien samtidig som den passer inn i vår tid


Hva er god sosialpolitikk?
Sosialpolitikk handler bl.a. om å gi gode oppvekstsvilkår, hjelp med arbeid og bolig, og støtte og hjelp for å forhindre sosiale problemer. Helhetlig sosialpolitikk handler om å se alle politikkområder og hjelpetiltak i sammenheng.  Vi vet at sammensatte utfordringer ikke løses av enkelttiltak og silotenkning, men av samarbeid og koordinering av tjenester. God sosialpolitikk handler om å investere i helhetlige, langsiktige og kollektive løsninger, hvor effekten ofte ikke kan måles på kort sikt. Vi trenger derfor en helhetlig sosialpolitikk som både forebygger og løser sosiale problemer. Eller som Trygve Bratteli sa i 1970: «Sosialpolitikk må integreres i all samfunnsaktivitet, i planlegging, i miljøforming, i produksjon, i utdanning».

I rapporten fra Agenda forslår de seks politiske grep for å fremme en helhetlig sosialpolitikk:

  • Synliggjøre verdien av å investere i forebygging. Ta i bruk verktøy som synliggjør verdien av forebygging.
  • Innføre tillitsreform for å rydde opp i mål og resultatstyringen, styrke medbestemmelsen og gjennomføre tillitsbasert digitalisering. 
  • Et mer helhetlig arbeid med sosialpolitikk i sentralforvaltningen
  • Mer tverrfaglig bemanning i helsevesenet
  • Et mer tilgjengelig Nav som samfunnsaktør i kampen mot sosiale problemer
  • Et barnevern i offentlig regi. Avvikle private innslag.

FO forventer at rapporten og de konkrete foreslåtte politiske grepene vil bidra til å sette helhetlig sosialpolitikk på den politiske dagsorden igjen.