Uttalelse fra FOs landsstyre 18. oktober 2017

Nytt flertall i Stortinget – nå begynner jobben!

Resultatet av høstens stortingsvalg ble fortsatt borgerlig flertall, men mandatsammensetningen er ny og fører til at Regjeringen er avhengig av støtte fra både Kristelig folkeparti og Venstre for flertall i Stortinget. Dette gir bedre muligheter for å nå frem med ny politikk.

FO har store politiske ambisjoner, både på vegne av profesjonene vi representerer og brukerne vi jobber for. FO vil jobbe for å løfte våre saker i stortingsperioden, for et varmere og mer inkluderende samfunn og arbeidsliv.

De siste årene har vi sett en strammere arbeidslinje og knappere velferdsgoder, og budsjettet regjeringen la frem den 12. oktober 2017 følger opp den stramme linjen fra forrige stortingsperiode. FO mener at budsjettforslaget legger opp til et samfunn med større forskjeller der levekårene til sårbare grupper settes under enda større press.

Statsbudsjettet for 2018 viser at Regjeringen ikke er villig til å løfte de mest sårbare gruppene i samfunnet. FO er særlig opptatt av manglende midler som settes av til å sikre gode og kompetente tjenester til utviklingshemmede, styrke sosionomutdanningen, gi barnevernet et nødvendig løft og bekjempelse av fattigdom og ulikhet.

Det fremlagte budsjettet har ikke flertall i Stortinget, og FO må derfor jobbe aktivt i tiden frem mot endelig budsjettbehandling. På den måten kan vi være med å påvirke endelig budsjett og forhåpentligvis få gjennomslag for flere saker som FO syns er viktige.

Vi skal mobilisere til endring! Vi trenger hele organisasjonen på laget!