Uttalelse fra FOs landsstyre 15. juni 2015

Omtale av norsk barnvern i andre land

FO er bekymret for presset som blir rettet mot ansatte i barnevernet i kjølevannet av uriktig informasjon om norsk barnevern som er spredd i flere andre land. FO har tatt initiativ til samarbeid med norske myndigheter for å finne tiltak i form av veiledning til norske barneverntjenester om hvordan disse sakene skal håndteres.

Det siste året har det blitt spredd skremselspropaganda om norsk barnevern av myndigheter og enkeltpersoner i en rekke land. Denne typen informasjon spres raskt i sosiale medier og bidrar til å danne et feilaktig bilde av norsk barnevern. Dette er med på å vanskeliggjøre barnevernets mulighet til å gjøre en god jobb overfor barn i Norge og deres familier med bakgrunn fra disse landene.

Ofte er kritikken basert på en forestilling om at norsk barnevern tar omsorgen fra for mange barn fra utenlandske foreldre i Norge. Statistikk fra Bufdir viser imidlertid at tallene for barn med bakgrunn fra land som Litauen, Polen og Tsjekkia ligger langt under andelen barn uten innvandrerbakgrunn når det gjelder omsorgsovertakelse. 

Nå etterspør fagmiljøer og barnevernsarbeidere at egen oppdragsgiver kommer på banen og engasjerer seg i saken. De ansatte i barnevernet er satt til å forvalte et viktig lovverk og kan ikke håndheve dette forskjellig for barn med ulik bakgrunn.

FO har stor forståelse for den fortvilelsen og hjelpesløsheten foreldre som mister omsorgen for egne barn står i. Denne fortvilelsen skal tas på alvor og FO etterspør bedre oppfølging av disse foreldrene før, under og etter overtakelsen.

Arbeidet i det kommunale barnevernet er ofte krevende og utfordrende. Barn og ungdom og foreldre skal møtes på en god måte, og forsvarlige barnevernsfaglige og sosialfaglige vurderinger og beslutninger må tas fortløpende. Det er viktig for de ansatte å vite at norske myndigheter står bak det norske barnevernet også i saker som skaper internasjonalt engasjement. At barnevernets legitimitet understøttes av norske myndigheter også når det blåser som verst er viktig for barn i Norge.