Uttalelse fra FOs landsstyre 23. mars 2017

Profittfri velferd - ta tjenestene tilbake!

Kommune-Norge står overfor et viktig valg. En stadig større del av helse- og sosialtjenestene skal settes ut på anbud til kommersielle firmaer. FO vil heller styrke kommunens egen rolle i disse tjenestene. Tjenesteproduksjonen må fortsatt være en kommunal kjerneoppgave. FO advarer mot å omgjøre kommunene til anbudskontorer.

Kommersielle velferdsfirmaer vokser sterkt. I løpet av få år har en håndfull multinasjonale konserner overtatt store deler av det private markedet innenfor områder som barnevern og pleie og omsorg. FO er svært bekymret for denne utviklingen.

Det påstås at konkurranseutsetting gir billigere tjenester. Dette har lenge vært både høyrepartienes og NHOs kronargument. Men det finnes ikke noe forskningsmessig belegg for en slik påstand. Tvert imot er det mye som tyder på det motsatte; at konkurranseutsetting blir dyrere for kommunen.

Det påstås også at konkurranseutsetting fører til mer mangfold og bedre kvalitet. Men det er heller intet belegg for dette. Det finnes både gode og dårlige private tilbud, akkurat som det finnes gode og dårlige kommunale tilbud.

Gode argumenter for at kommunene bør utføre tjenestene selv, med egne ansatte:

  • Kompetanse i egen kommune som ikke forsvinner når oppdraget er over.
  • Utvikling av tjenestene, opplæring og videreutdanning, forskning, systemer for brukermedvirkning og evaluering av metoder blir tilgjengelig for kunnskapsdeling og ikke forretningshemmeligheter.
  • Godt samarbeid mellom fagforeninger og arbeidsgiver, kort avstand mellom ansatte og ledelse, fungerende vernetjeneste og klima for varsling styrker tjenestene. Arbeidsforskningsinstituttet dokumenterte i 2014 at fagforeningene står mye svakere i kommersielle tjenestetilbydere enn i det offentlige, og at det er langt færre samarbeidsarenaer og møtepunkter mellom ledelse og ansatte.
  • Lønns- og arbeidsforhold for ansatte må ikke bli konkurransefaktor, slik dagens anbudsregimer fører til. Dette kommer til uttrykk gjennom betydelige lønnsforskjeller mellom private firmaer og kommunalt ansatte, og ulike pensjons- og arbeidstidsordninger.
  • Ideelle organisasjoner utgjør et verdifullt supplement til tjenester i offentlig regi. Dagens anbudsregime er i ferd med å presse ut de ideelle aktørene, eller gjøre dem mer like de kommersielle.

Skattepenger til skole, helse, barnevern, barnehage og andre kommunale tjenester må brukes på disse tjenestene – ikke bidra til privat berikelse og større forskjeller i samfunnet. FO sier derfor nei til anbudsutsetting av helse- og sosialtjenester og vil ta tilbake allerede konkurranseutsatte tjenester i kommunal regi.

FO mener Stortinget må innføre forbud mot profitt på velferdstjenester. Friskoleloven kan brukes som modell.