Uttalelse fra FOs landsstyre 14. oktober 2015

Sosialfaglig kompetanse må sikres i helse- og omsorgstjenestene

De sosialfaglige profesjonenes kompetanse er avgjørende for kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene. Regjeringen må sørge for at barnevernspedagogers, sosionomers og vernepleieres kompetanse blir regnet som kjernekompetanse innenfor helse- og omsorgstjenestene.

Regjeringen vil innføre kompetansekrav i helse- og omsorgstjenesteloven, og mener rett kompetanse i kommunale helse- og omsorgstjenester må fremgå direkte av lov. Regjeringen foreslår at leger, sykepleiere, fysioterapeuter og psykologer skal inngå som kjernekompetanse, men mener at utover dette må kommunen selv vurdere hva slags personell som er nødvendig for å sørge for et forsvarlig og nødvendig tilbud av helse- og omsorgstjenester.

FO mener det er fare for at kommunene vil prioritere profesjoner som er vedtatt ved lov, mens andre profesjoners kompetanse vil bli nedprioritert. Dersom sosialfaglige profesjoner nedprioriteres, vil det være umulig for kommunene å nå meldingens mål om bredde i kompetanse hos personalet for å møte behovene til de mange brukerne med flere og sammensatte tjenester. For å sikre at helse- og omsorgstjenestene blir kvalitativt gode, må derfor også sosialfaglige profesjoner inngå som kjernekompetanse. FO mener imidlertid at dette må sikres på annen måte enn å  lovfeste utvalgte profesjoner. Primærhelsemeldingens føringer og intensjoner om en tverrfaglig helse- og omsorgstjeneste står seg godt uten lovfesting av profesjoner som tiltak.

Regjeringen sier selv at sosialfaglig kompetanse er viktig for å sikre tverrfaglig bredde, og for å bistå pasienter, brukere og pårørende til å løse sosiale problemer knyttet til blant annet rus, funksjonshemminger og psykiske helseutfordringer. Sosialfaglig kompetanse er også viktig for å koordinere kommunale og statlige tjenester. Regjeringen hevder at sosionomer/sosialfaglig kompetanse og vernepleiere/spesialpedagogisk kompetanse vil være avgjørende for at kommunene i tråd med kommunereformen skal få større ansvar og flere oppgaver. Med regjeringens egen begrunnelse for hvor viktig kompetansen til profesjonene vi organiserer er, er det vanskelig å forstå hvorfor ikke barneverns-, sosial- og vernepleiefaglig kompetanse sikres ved lovfesting på linje med kompetansen til leger, sykepleiere, fysioterapeuter og psykologer. Dersom Stortinget velger å lovfeste profesjoner i primærhelsetjenesten må sosialfaglige profesjoner inngå i denne lovfestingen.