Uttalelse fra FOs landsstyre 3. desember 2015

Stå opp for flyktningene – stå opp for trygghet!

FO har forståelse for at det ikke er lett å håndtere flyktningsituasjonen vi opplever nå. Likevel har Norge gode forutsetninger for å ta imot flyktninger på en god måte, dersom det er politisk vilje til det. FO er skuffet over at stortingspolitikerne ikke tar et tydelig ansvar for at flyktningene som kommer til landet vårt, blir tatt hånd om på en måte som både sikrer tilstrekkelig omsorg og gir en reell mulighet til integrering og god utvikling. Dette gjelder særlig for de barnefamiliene og ikke minst for de barna og ungdommene som har flyktet alene, uten omsorgspersoner.

Sosialarbeidere har en lang tradisjon for å hjelpe mennesker i nød, bekjempe fattigdom og sosial urett og vise solidaritet med utsatte grupper. FO vil oppfordre alle sosialarbeidere i Norge til å stå opp for mennesker som kommer til Norge for å søke beskyttelse. Dette kan vi gjøre på flere måter:

  1. Politisk påvirkningsarbeid: Engasjer deg i den politiske debatten der du bor. Delta på politiske medlemsmøter dersom du er medlem i et parti. Frem forslag om en åpen, raus og integrerende lokalpolitikk i egen partigruppe eller i kommunestyret dersom du har mulighet for det.
  2. Delta i det offentlige ordskifte: Møt opp på allmøter og nabomøter som arrangeres når nye mottak skal åpnes. Vær et talerør for solidaritet og sosialt engasjement for flyktningene som skal bo på mottakene. Skriv leserinnlegg i lokalavisen. Ta til motmæle mot nettrollene.
  3. Meld deg som frivillig: det kan være som flyktningguide, som frivillig på asylmottak, administrere innsamling og utdeling av klær og annet utstyr til de som trenger det, som frivillig ved Frivilligsentraler eller andre som organiserer tiltak rettet mot flyktninger og asylsøkere. Helsedirektoratet oppfordrer helsepersonell, som kan ha mulighet til å bidra, til å registrere seg i deres register slik at ekstra helsehjelp ut til kommunene lettere lar seg administrere. De frivillige er en viktig ressurs som bindeledd mellom livet på mottaket og livet i lokalsamfunnet. De er viktige ressurser for mennesker som trenger noen å snakke med, noen som kan arrangere aktiviteter og drive enkel norskopplæring.
  4. Meld deg som verge: enslige mindreårige trenger verger til å bistå og ivareta deres interesser i prosessen med å søke opphold i Norge.
  5. Søk ledige jobber ved mottak og flyktningkontor i kommunen.

Sosialarbeidere har gjennom sine profesjonsutdanninger og fagtradisjoner de beste forutsetninger for å bidra til at dagens flyktningesituasjon i Norge blir håndtert på en human og verdig måte. Vår yrkesetikk pålegger oss å si ifra og stå opp mot urett og overgrep.

Ikke la det offentlige ordskifte, enten det er i lokalavisa, på nettet eller i venneflokken, bli overtatt av mennesker som ikke evner å vise empati og omsorg for mennesker i nød. Ikke la mottaks- og integreringsarbeidet bli overskygget av mistillit, minimumsløsninger og segregering.

Stå opp for flyktningene – stå opp for trygghet!