I foreslått statsbudsjett for 2019 viderefører regjeringen skattekutt for de rikeste, samtidig som det gis for lite til fordeling og velferd for dem som trenger det mest. Dette mener FO er sterkt bekymringsfullt.

Budsjettforslaget fører til større forskjeller der levekår for grupper som har det vanskelig blir ytterligere presset.FO etterlyser en målrettet innsats for å bekjempe fattigdom Et viktig virkemiddel for å motvirke økte forskjeller og sikre gode lokalsamfunn og velferdstjenester er å styrke kommuneøkonomien. Dette budsjettet gjør det motsatte. 


Skuffet over manglende barnevernssatsing 
FO registrerer at regjeringen ikke foreslår å styrke kommunalt barnevern med flere øremerkede stillinger. Etter den siste tidens fokus på barnevernet hadde FO forventet mer. Regjeringen har etter at de overtok de rødgrønnes budsjett for 2014 hvor det var satt av midler til 150 nye stillinger, ikke foreslått øremerkede midler til en eneste ny stilling. 


Manglende prioritering av kompetanse og tiltak for personer med utviklingshemning 
FO mener regjeringen fortsatt ikke tar situasjonen til personer med utviklingshemning på alvor. En langsiktig og helhetlig opptrappingsplan for å styrke levekår og tjenester til personer med utviklingshemning må på plass. Vi etterlyser politisk vilje for å sikre dette. Kommunene må ha helse- og omsorgstjenester med høy og tilstrekkelig kompetanse. Regjeringen foreslår som kompetanseløft å utarbeide Mitt livs ABC etter modell fra Demensomsorgens ABC. FO mener dette er langt fra nok til å sikre forsvarlig og likeverdige tjenester. Sterkere virkemidler må prioriteres. Regjeringen prioriterer fortsatt økt satsning og bevilgninger for økt rekruttering av sykepleiere og helsefagarbeidere, og tilskudd for klinisk spesialisering for sykepleiere. FO mener liknende tiltak må prioriteres for å rekruttere vernepleiefaglig og sosialfaglig kompetanse til tjenestene. 

Reduksjon i antall varig tilrettelagte arbeidsplasser
Regjeringen foreslår 22,5 millioner kroner til varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA plasser), men plassene er ikke øremerket personer med utviklingshemning. FO mener det er behov for 500 nye VTA-plasser over en fireårsperiode øremerket til disse. Regjeringens budsjettforslag legger i realiteten opp til en nedgang i antall tilrettelagte arbeidsplasser for personer med utviklingshemning. 

Kommunalt rusarbeid
Regjeringen fortsetter å styrke rusfeltet i forslag til statsbudsjett for 2019, men samtidig som kommunene får mer penger til rusarbeid, pålegges de å betale for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling (TSB) fra 1. januar 2019. I praksis betyr det at kommunene må betale for hvert døgn ferdigbehandlede pasienter er på sykehus, dersom kommunen ikke har et passende
tilbud til dem. FO er bekymret for om kommunene har tilstrekkelig med egne tilbud fra 2019.

Budsjettforslaget har ikke flertall i Stortinget, og dette betyr at FO skal jobbe aktivt for å få til et bedre resultat i tiden frem mot endelig budsjettbehandling. Vi skal være med å påvirke og vi skal slåss for å få gjennomslag for sakene som FO mener er viktige.