Uttalelse fra FOs landsstyre 3. desember 2015

Statsbudsjett for 2016 – usosiale kutt rammer utsatte grupper

Statsbudsjettet for 2016 skal vedtas i en tid der Norge og verden står over for store utfordringer. Over 60 millioner mennesker er på flukt fra krig og forfølgelse, og vi opplever en kraftig økning av mennesker som søker asyl til landet vårt. FO mener forslaget til statsbudsjett mangler en tydelig sosial profil som sikrer gode velferdstjenester gjennom en solidarisk fordelingspolitikk. Det er noe fundamentalt galt med retning og kurs i budsjettforslaget når de rike blir tilgodesett på bekostning av de fattige.

FO har i budsjettarbeidet vært opptatt av å stille krav som ville styrke den sosiale profilen. I sluttfasen av budsjettfasen har vi konsentrert oss om følgende tema: asyl og innvandring, barnevern og finansieringen av sosionomutdanningen.

Asyl og innvandring

I tilleggsproposisjonen til statsbudsjettforslaget/asylproposisjonen foreslår Regjeringen å utrede lavere krav til bemanning på omsorgssentrene for de under 15 år enn det som gjelder for barnevernsinstitusjoner. FO mener det er helt uholdbart ikke å satse på forsvarlig kompetanse og bemanning der barna skal bo den første tiden. Barn på flukt må gis det samme tilbudet som det vi gir til «våre» norske barn.

FO mener barn som søker asyl først og fremst er barn, ikke asylsøkere, og at alle barn mellom 15 – 18 år skal være barnevernets ansvar. Slik det er i dag diskrimineres enslige mindreårige mellom 15 og 18 år gjennom ikke å ha samme rettigheter som andre barn. I proposisjonen foreslås det å redusere satsen for opplæring av enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre fra 180 102 kroner til 102 763 kroner, noe som vil forverre situasjonene ytterligere. Dette er det motsatte av tiltak for god integrering.

FO anbefaler:

Å styrke bemanning og barnevernfaglig kompetanse på asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år. FO anbefaler også å innføre 100 prosent statlige refusjoner til kommuner som bosetter enslige mindreårige asylsøkere. Det er nødvendig å opprettholde asylytelsene på samme nivå, samt styrke opplæringstiltakene i stedet for å svekke de.

Barnevern

Arbeidet i barnevernet er krevende og utfordrende. Barn, ungdom og foreldre skal møtes på en god måte, og forsvarlige vurderinger og beslutninger må tas fortløpende. For at barn og unge skal få rett hjelp til rett tid må det kommunale barnevernet tilføres ressurser slik at de ansatte får nok kapasitet til å følge opp familiene på en god måte.

FO konstaterer at budsjettforslaget for 2016 innebærer en alt for lav satsing på barnevernet. Barn og familier risikerer å ikke få hjelpen de trenger, og ansatte i barnevernet får ikke tilstrekkelige ressurser og tid til å gjøre en god nok jobb. FO mener at barnevernstjenestene må styrkes slik at også enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere blir møtt på en god måte og får nødvendig hjelp. I statsbudsjettet videreføres kun tidligere øremerkede midler til stillinger i barneverntjenesten. Dette er ikke tilstrekkelig til å dekke økte behov og ønske om å styrke barnevernstjenestene. Bemanning er en avgjørende faktor for å sikre et faglig forsvarlig barnevern.

FO anbefaler:

En reell økning av øremerkede midler på 250 millioner kroner til barneverntjenesten, samt en flerårlig opptrappingsplan for det kommunale barnevernet. Minimum 50 millioner kroner til kompetanse- og kvalitetsutviklingsarbeid, samt internkontroll. FO anbefaler også at det iverksettes en forsøksordning med en bemannings- og kompetansenorm der den enkelte kontaktperson ikke skal har ansvar for flere enn mellom 9 og 15 barn.

Heving av finansieringskategorien for sosionomutdanningen fra kategori F til E

Sosionomutdanningene er plassert i finansieringskategori F. Det er en underfinansiering av utdanningen. Plasseringen står ikke til de krav og forventninger som stilles til kunnskap og kompetanse i løpet av utdanningen. I kategori F er rene teoretiske studier innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag på lavere grads nivå og blant annet ex. phil plassert.

I 2014 ble det vedtatt å øke finansieringen av barnevernspedagogutdanningen gjennom å heve finansieringskategorien fra F til kategori E. Tilsvarende ble ikke gjort for sosionomutdanningen. Utdanning er et viktig virkemiddel for kvalitet i velferdstjenesten. Sosionomer er sentrale profesjonsutøvere i barnevernet, NAV, rus- og psykiske helsetjenester. I barneverntjenesten er det f.eks. 30 % sosionomer og 45 % barnevernspedagoger. Dette er komplekse yrkesfelt med behov for sosialarbeidere som har kunnskap ervervet både gjennom forelesninger basert på forskning, kvalitativt gode praksisstudier, undervisning og veiledning i små grupper, og tett oppfølging for å skape trygghet for profesjonsutøvelsen. For å utdanne gode sosialarbeidere må utdanningsinstitusjonene ha rammebetingelser og virkemidler for en utdanning som kan møte den komplekse virkeligheten i helse- og sosialtjenestene.

FO anbefaler:

Heve finansieringskategorien for sosionomutdanningen til kategori E. Dette er opp til samme nivå som alle andre profesjonsutdanninger med praksis og ferdighetstrening.

En heving av finansieringskategori for sosionomutdanningen fra kategori F til E vil ifølge Kunnskapsdepartementet koste ca 15.mill.

Videre arbeid:

Beklageligvis ble ikke disse forventningene til statsbudsjettet for 2016 innfridd. FO vil arbeide videre med å sikre en forsvarlig økonomisk innsats på disse områdene inn mot 2017 budsjettet.