Uttalelse fra FOs landsstyre 18. - 19. oktober 2016

Statsbudsjettet 2017 rammer utsatte grupper

Regjeringen er heller ikke i forslaget til statsbudsjett for 2017 villig til å løfte de mest sårbare gruppene i samfunnet. Når regjeringen bruker så mye oljepenger burde de prioritert bedre tjenester i kommunene framfor skattekutt til landets rikeste.

FO savner satsing på kommunale tjenester som barnevern og tiltak for personer med utviklingshemning i forslaget til statsbudsjett 2017. Vi mener at gode velferdstjenester først og fremst må ivaretas lokalt, nær bruker og pasient. Kommunene må derfor få overført tilstrekkelige ressurser til å drive gode tjenester innen barnevern, rus, psykisk helse og til personer med utviklingshemning. Regjeringens økonomiske opplegg for kommunene inneholder ikke noen slik satsing. Tvert imot formidler mange kommuner at de får realinntektsnedgang i 2017. Blant annet øker regjeringens innslagspunkt for statlig toppfinansiering av tjenester til særlig ressurskrevende brukere. Dette fører til en økning i kommunenes utgifter med 330 millioner.

Kampen om velferden – ta tjenestene tilbake!

Stadig flere offentlige tjenester har de siste årene blitt konkurranseutsatt og lagt ut på anbud. Økt konkurranseutsetting og bruk av private kommersielle aktører i velferdstjenestene legger press på lønns- arbeidstids- og pensjonsvilkår. FO mener derfor det er kritikkverdig at regjeringen fortsetter kursen med storstilt privatisering av institusjonsbarnevernet, gjennom føringer på at all aktivitetsvekst istatlig barnevern skal primært dekkes ved kjøp av private barnevernstiltak.

Et verdig liv for alle

Mange innbyggere lever i uavklarte og sårbare livssituasjoner, og stadig flere lever i fattigdom og i en situasjon med sosial utstøting. Deltakelse på arbeidsmarkedet er grunnleggende for sosial utjevning og forebygging av fattigdom. Personer med særskilte behov må få nødvendig støtte og mulighet for arbeid, aktivitet og fritid. Personer som av ulike grunner ikke kan arbeide, må ha et inntektsnivå som sikrer forsvarlig levestandard.

FO mener universelle ytelser er det som i størst grad bidrar til å utjevne levekårsforskjeller. Vi mener løsningen ikke ligger i bruk av vilkår og sanksjoner for å få folk i arbeid. Å stå på utsiden med dårlig økonomi og liten mulighet til å delta på andre arenaer i livet gjør veien til arbeid enda lenger.

Barnevern

Regjeringen vil gjennom barnevernreformen gi mer ansvar til kommunene, og har varslet ny ansvarsdeling mellom kommune og stat. Reformen skal også være en kvalitetsreform, og det er derfor bevilget 20 millioner til kompetanseutviklende tiltak. Dette er etter FOs mening alt for lite. Vi har flere ganger understreket at om regjeringen vil lykkes med kvalitets- og strukturreformen, er det helt nødvendig å øremerke midler til økt bemanning.

Tall fra SSB viser at selv om det i dag er flere ansatte i kommunalt barnevern enn under den forrige regjeringen, har hver enkelt ansatt fortsatt ansvar for like mange barn som i 2013. I statsbudsjettet vises det til at en saksbehandler i barnevernet har ansvar for 10 barn med tiltak. Tiltaksarbeidet er imidlertid bare en del av arbeidet i barneverntjenesten. Saksbehandlerne skal også både vurdere og avklare bekymringsmeldinger og gjennomføre undersøkelser. Hvor mange barn den enkelte saksbehandler har ansvar for er uklart. Men statistikk viser at saksbehandlere i snitt i 2015 hadde ansvar for minst 20 barn. Da er det ikke inkludert arbeidet med over 54 000 bekymringsmeldinger som barneverntjenesten mottok i fjor.

Opptrappingsplan uten ambisjoner og profil for de svakeste.

Regjeringen la, samtidig med forslaget til statsbudsjett, fram en plan for styrking av habilitering- og rehabilitering. FO konstaterer at rehabilitering gjennomgående har stort fokus i planen, mens habilitering til barn, unge, voksne og aldrende med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse i stor grad mangler. Dette til tross for at 45 % av kommunale helse- og omsorgstjenester består av hjelp til personer med utviklingshemning. Dessuten viser Rettighetsutvalgets rapport både menneskerettighetsbrudd og alvorlige mangler i rettsikkerhet og levekår for personer med utviklingshemning. Deres situasjon burde derfor stått sentralt i opptrappingsplanen.

Flyktninger og asylsøkere

Regjeringen foreslår å avvikle ordningen med refusjon av utgifter kommunene har til enslige, mindreårige flyktninger og erstatte den med fast tilskudd pr. barn som bosettes i kommunen. De vil også flytte ansvaret for ordningen fra Barne- og likestillingsdepartementet til Justisdepartementet. FO er ikke enig i dette, og mener kommunene må få 100% refusjon når de bosetter enslige mindreårige flyktninger. Utgiftene kommunene har varierer svært mye fra barn til barn. De faste satsene som er foreslått vil ikke dekke behovene til de mest utsatte og traumatiserte barna, og det vil med stor sannsynlighet føre til lengre oppholdstid på omsorgssentre eller mottak for disse. Vi mener dette viderefører forskjellsbehandling av barn. Når ansvaret overføres fra barneministeren til justisministeren er dette også et sterkt politisk signal om at enslige mindreårige asylsøkere ikke betraktes som barn på lik linje med andre barn.

Satsing på rus og psykisk helse

Regjeringen fortsetter satsning på rus og psykisk helse, og styrker blant annet opptrappingsplanen for rusfeltet. FO mener midlene må øremerkes til å øke tilbud og kapasitet, så de ikke går til administrasjon av for eksempel fritt behandlingsvalg og fristbrudd.

Vi mener det er positivt at regjeringen fortsetter satsningen på psykologer og skolehelsetjenester i kommunene, men vi savner en sterkere satsning på tverrfaglig kompetanse. FO mener sosialfaglig perspektiv, og andelen sosialfaglige stillinger i psykisk helsevern og rusomsorgen må økes.