Uttalelse fra FOs landsstyre 23. og 24. mars 2022.

Arbeidet med tillitsreform er i en tidlig fase, det gir mange muligheter. Reformen angår hele organisasjonen og våre medlemmers fagkunnskap og unike kjennskap til velferdstjenestene, gjør at vi må ta en ledende rolle i arbeidet. Både knyttet til innhold og gjennomføring. FOs medlemmer kjenner godt til utfordringene og har løsningene som skal til for å gjennomføre tillitsreform i offentlig sektor. Vi må sørge for at den kunnskapen preger arbeidet med å utvikle reformen. 


Målet med tillitsreform er å drive velferdstjenestene på en annen måte. Vi skal bort fra markedsprinsipper og mål- og resultatstyring. I stedet skal tjenestene drives med tillit til at ansatte med sin fagkompetanse, er de som best kan finne de gode løsningene. Reformen skal utvikles i nært samarbeid med ansatte og med brukere av tjenestene.  
Vi vet at dette vil ta tid. De fleste sosialarbeidere som jobber i disse tjenestene, har bare jobbet under et strengt mål- og rapporteringssystem og kjenner ikke til noe annet. Mange opplever denne måten å jobbe på som trygg og kan vanskelig å se hvordan de kan gjøre jobben på en annen måte.  For noen har rapporteringsrutinene også vært en måte å synliggjøre jobben man gjør på.  


Dette må vi ta hensyn til når vi jobber med å utvikle en tillitsreform. Å bygge tillit og inkludere alle i dette arbeidet tar tid og ressurser. Dette er et utviklingsarbeid som fordrer et målrettet samarbeid mellom politikere, ledere, ansatte og brukere/innbyggere. For mange kan dette oppleves som strevsomt, det  er derfor viktig at vi er tålmodige og sørger for at alle opplever at dette er en reform som gir muligheter.  


Målene med tillitsreformen er klare; mindre rapportering, overdreven kontroll og detaljstyring av arbeidsoppgaver. Det betyr ikke at vi ikke skal rapportere på arbeidet vi gjør. Vi må være opptatt av at arbeidet holder høy kvalitet, er i tråd med gjeldende lovverk, er godt dokumentert og etterprøvbart. Spørsmålet er hvordan kontrollen skal utføres, hvem som bestemmer hva det skal rapporteres på og til hvem. Her er det viktig at våre medlemmer er med å definere mål og forventninger og hva vi selv mener vi bør dokumentere og rapportere på. Og nettopp fagkunnskapen som trengs til dette har våre medlemmer gjennom sin profesjonskompetanse. Den må de få tillit til at de kan bruke.   


En forutsetning for arbeidet er partssamarbeid og brukermedvirkning. FO vektlegger følgende forutsetninger i videre arbeid med tillitsreform:  

 

  • Tillitsreform i velferdstjenestene forutsetter tillitsbasert styring, og må gå hånd i hånd med systematisk kompetanseoppbygging og utvikling for å sikre faglighet i tjenestene.  
  • Faglighet og kompetanse må gjennomsyre ulike nivåer. Ledere må kunne fagfeltet de skal lede, og ansatte må ha rett kompetanse. Sosialfaglig kompetanse må vektlegges i sentrale helse- og velferdstjenester.  
  • Tillitsmodell kan ikke baseres på konkurranseutsetting av tjenesteleveringen.  
  • Tillit og dialog mellom brukere, hjelpeapparat og politikere må til, og innbyggerne må ha innflytelse på alle tjenestenivåer. 
  • Kultur for læring er avgjørende, og feil må brukes til å lære og forbedre tjenestene.