Uttalelse fra FOs landsstyre 15. juni 2015

Todelt barnevern?

Menneskerettsrådgiver Gro Hillestad Thune tar i en kronikk i Aftenposten 3. juni til orde for at vi får et todelt barnevern. Hun hevder at ansatte i kommunal barnevernstjeneste i dag har en nesten umulig dobbeltrolle - som hjelper og som maktmenneske med myndighet til å gjennomføre svært inngripende tiltak. Hun mener kommunalt barnevern må beholde og rendyrke hjelpeoppgaver mens når barnets situasjon er veldig alvorlig, må «saken» (Thunes begrep), overlates til et eget myndighetsbarnevern som må ligge utenfor kommunene.

Hun foreslår i den forbindelse en todeling av barnevernet og begrunner blant annet forslaget med eget kjennskap til en rekke alvorlige hendelser utført av barnevernet og som hun mener er blitt håndtert på en svært uheldig måte.

FO mener at vi kontinuerlig må ha en diskusjon om hvordan det kommunale barnevernet bør organiseres. FO mener det drives godt barnevern i kommunene. Samtidig har vi gjennom media det siste året fått noen til dels grove eksempler på et barnevern som ikke fungerer godt nok. Dette tar vi på største alvor og FO er opptatt av hvordan vi kan styrke det kommunale barnevernet.

FO har foreslått flere tiltak vi mener kan bidra til å styrke det kommunale barnevernet:

  • Sikre god kompetanse hos ansatte i kommunalt barnevern. FO mener at ansatte i barnevernets førstelinje skal være utdannet barnevernspedagoger og sosionomer. Dette er to profesjoner som på hver sin måte bidrar inn i barnevernet. Innholdet, kvalitet og lengde på de ulike utdanningene må hele tida vurderes opp mot de utfordrende oppgavene som skal løses.
  • Det må opprettes stillinger i barnevernet som er attraktive for barnevernspedagoger og sosionomer med lang erfaring og /eller videre/master utdanning.
  • FO jobber for at internkontrollforskriften må implementeres som et styringsverktøy i barnevernet.
  • Bemanningsnorm og kompetansenorm- FO jobber for at det både er nok og kompetente ansatte i det kommunale barnevernet, og har sammen med Fagforbundet jobbet fram en veileder som omhandler bemanningsnorm.
  • Styrking av barnevernets ledelse
  • Minimums størrelse på et barnevernskontor for å sikre et godt og forsvarlig faglighet.
  • Barnevernsloven bør bli en rettighetslov


Den umulige dobbeltrollen?

Hillestad Thune beskriver dobbeltrollen ansatte i barnevernet har som umulig. Barnevernspedagoger og sosionomer er nettopp utdannet til å jobbe i dette spennet mellom hjelp og kontroll og gjør det på mange andre områder som i kriminalomsorg, NAV og ulike institusjoner. Vi er også usikre på om det er i denne dobbeltrollen problemet er. FO mener dobbeltrollen er en nødvendig del av barnevernets vesen. Vi vet at barns og foreldres interesser ofte er motstridende i alvorlige barnevernssaker og det som oppleves som kontroll av foreldre kan oppleves som hjelp for barnet.

Gunnar Toresen i NOBO hevder at å skille hjelpetiltak og omsorgstiltak bryter med barnevernets nærhetsprinsipp. Dette er FO enig i. Ofte er det de samme barna som trenger både hjelpetiltak og andre omsorgstiltak. Målet for et kommunalt barnevern er å skape så gode relasjoner med barn, foreldre og nettverk at gjennomføring av omsorgstiltak oppleves som minst mulig dramatisk. Vi mener det er riktig å følge barnet på den veien, og sørge for at det ikke blir som Thune skriver «en sak» som vi overlater til andre.