Begrepet «sosionomisering» ble lansert i november 2017 av Erna Solberg. Under Stortingets spørretime stod temaet ungdomskriminalitet i Gamle Oslo og Tøyen på dagsorden. Det var som svar til spørsmålsstiller Trine Skei Grande at Solberg uttalte; «Samtidig vil jeg aldri si at fordi man er fattig, eller har utfordringer, er kriminalitet akseptabelt - eller «sosionomisere» det vekk, som jeg pleier å si [...]».

Litt over et halvt år senere kom sosionomene atter en gang i søkelyset. Også denne gang var ungdomskriminalitet tema på dagsorden. Den 12.06.2018 uttalte stortingsrepresentant Jon Helgheim at politiet hadde blitt «sosionomifisert». Dagen etter fikk Helgheim støtte fra stortingsrepresentant Sylvi Listhaug som sa: «Vi må slutte med at politiet skal være sosialarbeidere, men heller håndheve lov og orden». Tidligere justisminister og stortingspolitiker Per-Willy Amundsen tilsluttet seg Listhaugs uttalelse og hevdet at politiet hadde dysset ned problemene de stod overfor vedrørende gjengkriminalitet i Oslo. Han sa at «sosionomfaktoren har vært noe høy». Leder for profesjonsrådet for sosionomer i FO, Kathrine Haugland Martinsen, svarte på disse siste uttalelsene og sa at de bar preg av å gi sosionomene skylden for ungdomskriminalitet og gjengproblematikk på Oslos østkant.  

FO-Studentene mener at disse uttalelsene bør tas på alvor. De bør sees i lys av trender i samtiden hvor forståelsen for sosiale problemer individualiseres i økende grad, og hvor deltakelse i organisasjoner og solidariske initiativ er synkende. FO-Studentene mener at sosiale problemer må forstås i lys av samfunnsstrukturer som utgjør rammebetingelsene for menneskers livsvilkår. Sosionomer har en særegen kompetanse hva gjelder sosiale problemer, og derfor også et samfunnsmandat. Når folkevalgte politikere harselerer med sosionomer som yrkesgruppe, bidrar de til en devaluering av den unike kompetansen sosionomene besitter. Kompetanse som vil komme politikere til gode i beslutningsprosesser. Dette bør være en kilde til bekymring for FOs andre yrkesgrupper idet en devaluering av kompetanse kan bli en konsekvens når fagkompetanse går imot rådende oppfatninger i samfunnet og politiske avgjørelser.

Sosionomer er en del av velferdsstatens grunnmur, og viktige aktører i arbeidet for å hjelpe de mest sårbare i samfunnet. En devaluering av en hel profesjon bidrar ikke til å styrke befolkningens tillit til hjelpeapparatet, men kan bidra til at mennesker som trenger hjelp vegrer seg for å oppsøke hjelpen. Skal vi tro Solberg, vil slike «forstå-seg-på’ere» som sosionomene er, ikke være handlekraftige i møte med dem som står utenfor samfunnet. Ytterligere marginalisering av allerede utsatte grupper har aldri avhjulpet kriminalitet. Bare spør en sosionom.  

FO-Studentene krever:

  • En anstendig politisk debatt hvor våre yrkesgrupper anerkjennes av regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter for sin kompetanse på det aktuelle området

  • At regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter søker råd og kunnskap fra profesjonelle som arbeider i feltet som er gjenstand for debatt, før de uttaler seg i mediene