STIFTELSESÅRSMØTE SAK 5.11.3 /2020
Internasjonalt utvalg – mandat
Forslagsstiller: Interimstyret
Forslag vedtak: Årsmøtet vedtar mandat for Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg er et rådgivende utvalg, jamfør vedtektene § 11.6.3.

Utvalget har et særlig ansvar for å være pådriver innen sitt område.  Rådgivende utvalg har anledning til å legge frem saker for arbeidsutvalg, avdelingsstyret eller representantskap for vedtak som da blir styrende for aktiviteten. Samme organer kan oversende saker til utvalget og be om at det blir fulgt opp. Utvalget må da ta stilling til dette og fatte vedtak i saken.

Det velges inntil åtte medlemmer på årsmøte. To studentmedlemmer kan tiltre utvalget. Utvalg skal fortrinnsvis sammensettes slik at alle profesjoner er representert med medlemmer fra hele fylket. Leder velges på årsmøte.  Leder av utvalget er medlem av representantskapet. Utvalget konstituerer seg selv og velger nestleder og sekretær. Ved behov kan utvalget suppleres. Valgkomiteen kan kontaktes dersom det er nødvendig.

Alle rådgivende utvalg innkalles til felles oppstartmøte etter årsmøte, etterfulgt av første utvalgsmøte. Det tilstrebes at alle medlemmer møter fysisk til første utvalgsmøte. Møteplan vedtas på første møte. Det avtales møter ca. en gang i måneden, vår og høst. Representanter fra distriktet deltar på utvalgets møter via videomøte. 

Leder har ansvar for at møteoversikt, innkallinger og referater fra møtene sendes til avdelingskontoret og for å holde utvalget oppdatert på aktuelle saker gjennom møtereferater fra fylkesavdelingen. 

Utvalget skal bistå fylkesavdelingen med å forberede relevante saker for styret. Utvalgsmedlemmer må påregne arbeid med enkelte arbeidsoppgaver mellom møtene, ofte i samarbeid med andre fra utvalget eller andre utvalg. Beretning fra utvalgets arbeid i årsmøteperioden legges frem for årsmøte. 

Utvalget arbeider i tråd med FO sin politikk på det internasjonale området og arbeide i tråd med landsmøteperiodens prinsipprogram, vedtekter og handlingsplaner sentralt og lokalt. Utvalget bidrar til å bygge bevissthet i fylkesavdelingsstyret og organisasjonen som helhet om fagbevegelsens situasjon i Norden, Europa og verden for øvrig. Utvalget vil også bidra til økt bevissthet om internasjonale avtalers påvirkning på arbeidsforholdene i Norge.

Aktiviteter

  • Være aktiv deltager i samarbeid med andre fagforeninger, Norsk Folkehjelp og andre solidaritetsorganisasjoner i forhold til arrangering av konferanser, markeringer og demonstrasjoner
  • Aktivt slutte opp om arrangement, tiltak som kan styrke global forståelse og internasjonalt engasjement blant FOs medlemmer
  • Bidra med arrangement under «Internasjonale uke» i Bergen
  • Samarbeide med avdelingsstyret om avdelingens internasjonale prosjekt, Sosialarbeiderforeningen TASWO i Tanzania, særlig hospitering
  • Bidra til markering av den internasjonale sosialarbeiderdagen, i avdelingen og i regi av TASWO
  • Arrangere minst ett medlemsmøte på kveldstid hvert år
  • Behandle og gi innspill på tilsendte saker fra landsstyrerepresentanten