STIFTELSEESÅRSMØTE SAK 5.12 /2020
Profesjonsfaglig utvalg – mandat
Forslagsstiller: Interimstyret
Forslag vedtak: Årsmøte vedtar mandat for Profesjonsfaglig utvalg

"Jamfør vedtektene § 11.6.4 Profesjonsfaglige utvalg 

FO Vestland har tre profesjonsfaglige utvalg, ett for hver seksjon. De har likelydende mandat.

Utvalget er et rådgivende utvalg i avdelingen. Utvalget har et særlig ansvar for å være pådriver innen sitt område.  Å være et rådgivende utvalg vil si å legge frem saker for arbeidsutvalg, avdelingsstyret eller representantskap og få vedtak som da blir styrende for aktiviteten. Samme organer kan oversende saker til utvalget og be om at det blir fulgt opp. Utvalget må da ta stilling til dette og fatte vedtak i saken. 

Det velges inntil åtte medlemmer på årsmøte. To studentmedlemmer kan tiltre utvalget. Utvalg skal fortrinnsvis sammensettes slik at det er medlemmer fra hele fylket. Leder og nestleder velges på årsmøte.  Utvalget konstituerer seg selv og velger sekretær. Ved behov kan utvalget suppleres. Valgkomiteen kan kontaktes dersom det er nødvendig. 

Leder eller nestleder velges som profesjonsfaglig ansvarlig inn i fylkesavdelingsstyret og får da også plass i representantskapet. 

Alle rådgivende utvalg innkalles til felles oppstartmøte etter årsmøte, etterfulgt av første utvalgsmøte. Det tilstrebes at alle medlemmer møter fysisk til første utvalgsmøte. Møteplan vedtas på første møte. Det avtales møter ca. en gang i måneden. Representanter fra distriktet kan delta på utvalgets møter via videomøte.

Utvalgsmedlemmer må påregne arbeid med enkelte arbeidsoppgaver mellom møtene, ofte i samarbeid med andre fra utvalget eller andre utvalg. 

Utvalget må sette seg inn i FO sin politikk på det profesjonsfaglige området og arbeide i tråd med landsmøteperiodens prinsipprogram, vedtekter og handlingsplaner sentralt og lokalt. 

Utvalget skal være aktiv helse- og sosialpolitiske aktør. FO vil motvirke utviklingen av samfunnsstrukturer som skaper økte forskjeller, fattigdom, sosial ulikhet, uverdige livsvilkår og sosial utstøting. Norge skal være et land uten fattigdom. Deltakelse i arbeidsmarkedet er avgjørende for sosial utjevning og forebygging av fattigdom. Personer med særskilte behov skal sikres tjenester av personer med høy faglig kompetanse og evne til tverrfaglig samarbeid.

Velferdsstatens oppgaver skal løses på faglig forsvarlig vis og med god kvalitet i tjenestene. Profesjonene skal utvikles gjennom både felles og spesifikt profesjonsfaglig og profesjonspolitisk arbeid. De må bygges og styrkes i både fagfelt og utdanningsfelt. Den enkelte profesjons særskilte kompetanse skal være tydelig og synlig. Tjenestene kvalitetssikres ved å ha høy og tilpasset kompetanse nær bruker. De som søker bistand fra velferdsstatens tjenester skal møtes av profesjonsutøvere som sikrer deres rettigheter, og ivaretar selvbestemmelse og individuelle behov.

Aktiviteter

  • Aktiv deltager i samarbeid med andre fagforeninger og organisasjoner i forhold til arrangering av konferanser og demonstrasjoner
  • Bidra med uttalelser i forhold til yrkesfaglige høringssaker
  • Behandle og gi innspill på tilsendte saker fra landsstyrerrepresentanten
  • Ha et samarbeid med Høgskolene HVL og VID
  • Arrangere årlig en samling for seksjonens medlemmer, stedlig og digitalt.
  • Arrangere gratis faglig konferanse i samarbeid med de andre profesjonsfaglige utvalgene
  • Delta i planlegging og gjennomføring av aktivitet i forbindelse med den internasjonale Sosialarbeiderdagen
  • Samarbeide med andre utvalg der det er naturlig
  • Årlig arrangere minst ett medlemsmøte på kveldstid, stedlig eller digitalt
  • Profesjonsfaglige utvalg skal behandle og gi innspill på tilsendte saker fra landsstyrerrepresentanten

Leder har ansvar for at møteoversikt og referat sendes avdelingskontoret. Utvalgets styremedlem har ansvar for å holde seg oppdatert på avdelingens arbeid, gjennom deltagelse på styremøter og representantskapsmøter i avdelingen. 

Profesjonsfaglig ansvarlig deltar på profesjonsfaglig konferanse i regi av FO sentralt og holder kontakt med kontaktperson i Profesjonsfaglig råd FO."

Rapport fra årsmøteperioden legges frem for årsmøte.