STIFTELSESÅRSMØTE SAK 5.11.4 /2020
Seniorpolitisk utvalg – mandat
Forslagsstiller: Interimstyret
Forslag vedtak: Årsmøte vedtar mandat for Seniorpolitisk utvalg

Jamfør vedtekter § 11.6.3 Rådgivende utvalg 

Utvalget er et rådgivende utvalg i avdelingen. Utvalget har et særlig ansvar for å være pådriver innen sitt område.  Å være et rådgivende utvalg vil si å legge frem saker for arbeidsutvalg, avdelingsstyret eller representantskap og få vedtak som da blir styrende for aktiviteten. Samme organer kan oversende saker til utvalget og be om at det blir fulgt opp. Utvalget må da ta stilling til dette og fatte vedtak i saken.

Det velges inntil åtte medlemmer på årsmøte. Utvalg skal fortrinnsvis sammensettes slik at alle profesjoner er representert med medlemmer fra hele fylket. Leder velges på årsmøte.  Leder av utvalget er medlem av representantskapet. Utvalget konstituerer seg selv og velger nestleder og sekretær. Ved behov kan utvalget suppleres. Valgkomiteen kan kontaktes dersom det er nødvendig. 

Alle rådgivende utvalg innkalles til felles oppstartmøte etter årsmøte, etterfulgt av første utvalgsmøte. Det tilstrebes at alle medlemmer møter fysisk til første utvalgsmøte. Møteplan vedtas på første møte. Det avtales møter ca. en gang i måneden. Representanter fra distriktet kan delta på utvalgets møter via videomøte. 

Utvalgsmedlemmer må påregne arbeid med enkelte arbeidsoppgaver mellom møtene, ofte i samarbeid med andre fra utvalget eller andre utvalg. 

Utvalget må sette seg inn i FO sin politikk på det seniorpolitiske området og arbeide i tråd med landsmøteperiodens prinsipprogram, vedtekter og handlingsplaner sentralt og lokalt.

Aktiviteter

  • Være aktiv deltager i samarbeid med andre fagforeninger i forhold til arrangering av temamøter/kafeer vedr. pensjon, aktuelle velferdsordninger, tilrettelegging i arbeidslivet eller andre aktuelle seniorpolitiske tema
  • Følge med på aktuell politikk og gi innspill til avdelingsstyret og representantskapet på mulig aktivitet og uttalelser
  • Bidra til å profilere seniorpolitikk for medlemmene
  • Behandle og gi innspill på tilsendte saker fra landsstyrerrepresentanten
  • Leder skal sammen med leder av fylkesavdelingen årlig delta på nettverkssamling for seniorpolitikk i regi av forbundskontoret

Leder har ansvar for at møteoversikt og referat fra møtene sendes avdelingskontoret. Leder har også ansvar for å holde seg oppdatert på avdelingens arbeid, gjennom møtereferat og deltagelse på representantskapsmøter i avdelingen.

Beretning fra utvalgets arbeid i årsmøteperioden legges frem for årsmøte.