STIFTELSESÅRSMØTE SAK 5.11.1 /2020
Tariffpolitisk utvalg – mandat
Forslagsstiller: Interimstyret
Forslag vedtak: Årsmøte vedtar mandat for Tariffpolitisk utvalgs

Jamfør vedtektene § 11.6.3 Rådgivende utvalg

Utvalget har et særlig ansvar for å være pådriver innen sitt område.  Å være et rådgivende utvalg vil si å legge frem saker for arbeidsutvalg, avdelingsstyret eller representantskap og få vedtak som da blir styrende for aktiviteten. Samme organer kan oversende saker til utvalget og be om at det blir fulgt opp. Utvalget må da ta stilling til dette og fatte vedtak i saken.

De valgte fylkessekretærer inngår i utvalget. En fylkessekretær velges som leder på årsmøte.

Det velges inntil åtte yrkesaktive medlemmer på årsmøte. Alle tariffavtaleområder skal tilstrebes være representert i utvalget, KS og Stat med 2 representanter hver, der 1 av representantene skal tilstrebes å komme fra distriktet. Utvalg skal fortrinnsvis sammensettes slik at alle profesjoner er representert. Utvalget konstituerer seg selv, og velger nestleder og sekretær. Ved behov kan utvalget suppleres. Valgkomiteen kan kontaktes dersom det er nødvendig.

Alle rådgivende utvalg innkalles til felles oppstartmøte etter årsmøte, etterfulgt av første utvalgsmøte. Det tilstrebes at alle medlemmer møter fysisk til første utvalgsmøte. Møteplan vedtas på første møte. Det avtales møter ca. en gang i måneden. Representanter fra distriktet kan delta på utvalgets møter via videomøte.

Utvalgsmedlemmer må påregne arbeid med enkelte arbeidsoppgaver mellom møtene, ofte i samarbeid med andre fra utvalget eller andre utvalg. 

Utvalget må sette seg inn i FO sin politikk på det tariffpolitiske området og arbeide i tråd med landsmøteperiodens prinsipprogram, vedtekter og handlingsplaner sentralt og lokalt. 

Aktiviteter

  • Hovedtariffoppgjøret er sentralt i utvalgets arbeid
  • Forberede innspill og diskusjon om tariffpolitikk til styremøter og representantskapsmøter
  • Behandle og gi innspill på tilsendte saker fra landsstyrerrepresentanten
  • Arrangere tariffkonferanser i forkant av sentrale oppgjør
  • Foreslå prioriterte krav til hovedtariffoppgjøret som oversendes FO
  • Gjennom innspill, diskusjoner og erfaringer bidra til forberedelser av lokale lønnsforhandlinger
  • Årlig arrangere ett medlemsmøte på kveldstid, gjerne i samarbeid med andre utvalg

Leder har ansvar for at møteoversikt og referat fra møtene sendes avdelingskontoret. Leder har også ansvar for å holde seg oppdatert på avdelingens arbeid, gjennom møtereferat og deltagelse på representantskapsmøter i avdelingen.

Beretning fra utvalgets arbeid i årsmøteperioden legges frem for årsmøte.