§ 11.6.2 Valgkomité
Valgkomiteen består av like mange medlemmer fra hver seksjon. Valgkomiteen velges av årsmøtet, og forbereder valg til påfølgende årsmøte samt suppleringsvalg i perioden og delegater til landsmøtet.

STIFTELSESÅRSMØTE SAK
Valgkomité – mandat
Forslagsstiller: Interimstyret
Forslag vedtak: Årsmøte vedtar mandat for valgkomité

"Jamfør vedtektene §11.6.2 Valgkomite

«Valgkomiteen består like mange medlemmer fra hver seksjon. Valgko­miteen velges av årsmøtet, og forbe­reder valg til påfølgende årsmøte samt suppleringsvalg i perioden og delegater til landsmøtet.»

Valgkomiteen består av 3 representanter og 3 vararepresentanter.Valgkomiteens forslag til årsmøte med styrets innstilling gjøres tilgjengelig for medlemmene minst to uker før årsmøtet holdes.

Representantskapet velger året før årsmøtet en settevalgkomite på tre medlemmer som er sammensatt av en fra hver profesjon. Settevalgkomiteen innstiller medlemmer til valgkomiteen som skal velges på årsmøtet, og fungere mellom årsmøtene.

Leder velges på årsmøte og komiteen konstituerer seg selv ved valg av nestleder og sekretær

Ved behov supplerer Representantskapet utvalget."

-----------------------------------

Har du lyst å melde fra til valgkomiteen om at du ønsker et verv, eller vil du spille inn andre kandidater? Da kan u laste ned dette skjema (DOC, 64KB) og sende til Eva Aarskog, eller ringe en i utvalget og slå av en prat. 

FO Hordaland og FO Sogn og Fjordane valgte kandidater til felles valgkomite som har i oppgave å finne kandidater som skal velges på Stiftelsesårsmøte 10.-11. mars 2020

Eva Aarskog, leder  eva-aar@online.no 414 17 802
Silje Kristin Maurstad  siljemaur@gmail.com 957 22 119
Inger Johanne Haugen   ingerjohanne.haugen@hotmail.com 952 42 594
Solveig Kristine Aas solveig.kristine.aas@stad.kommun.no 17 59 021
Randi Hatlem randi.bente.hatlem@helse-forde.no 915  64079
Liv Wigdahl Liv.Mathilde.Wigdahl@ardal.kommune.no 975 92 067