Hver eneste dag står medlemmene våre opp for trygghet i velferdsstatens førstelinje. Vår jobb er å sørge for at de har nok ressurser til å gjøre sin.

FO er både en fagforening og et profesjonsforbund. Det betyr at vi både kjemper for at medlemmene våre skal få bedre lønns- og arbeidsvilkår, ivaretar deres profesjonsfaglige interesser og jobber politisk for at velferdsstaten skal ha rom for alle.

Det gjør vi ved å vise hvor avhengige samfunnet er av deres fagkompetanse og synliggjøre den sentrale rollen sosialarbeidere har i velferdsstaten. Vi jobber for å påvirke tariffpolitisk, sosialpolitikken, helsepolitikken og kvinne- og likestillingspolitikken. I tillegg engasjerer forbundet seg i internasjonalt arbeid.

Er du sosialarbeider? Her er syv gode grunner til å melde seg inn i FO

Bli med i fellesskapet!


Kort om FO:

  • Alle FOs 35 000 medlemmer har minimum tre års høyere utdanning. Vi organiserer om lag 10 000 barnevernspedagoger, 13 000 sosionomer, 12 500 vernepleiere og 300 velferdsvitere. Studenter og pensjonister kan også være medlem av FO.
  • Over 80 prosent av FOs medlemmer er kvinner. De fleste jobber i offentlig sektor, og hovedvekten av dem har en kommune eller fylkeskommune som arbeidsgiver.
  • Marianne Solberg er forbundsleder i FO og leder av Arbeidsutvalget.
  • Landsmøtet arrangeres hvert 4. år og er det øverste politiske organet i FO. Der vedtas styringsdokumenter som prinsipprogram og vedtekterLandsstyret representerer alle fylkesavdelingene i FO og er det øverste organet mellom landsmøter.
  • FO er et av de største medlemsforbundene i Landsorganisasjonen (LO).

LES MER: Slik er organisasjonen FO er bygget opp
SE OGSÅ: Derfor er FO medlem av LO


Vi står opp for deg, som står opp for andre

Som samlet kraft har FOs 35 000 medlemmer ekspertkunnskap på sosialfeltet i Norge. Vi har fagkunnskapen som hjelper.


Våre medlemmer har bred sosial- og helsefaglig kompetanse, reduserer forskjeller og bistår mennesker i vanskelige livssituasjoner. Sosialarbeidere skaper verdier gjennom å bidra til mestring, forebygging eller endring av krevende livssituasjoner. Ingen er bedre enn sosialarbeidere til å systematisk redusere forskjeller, fremme iboende ressurser og bidra til å skape muligheter til det beste for den enkelte, pårørende og samfunnet som helhet.

Uten fagkunnskapen til barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere vil de sosiale og helsemessige belastningene ramme flere og hardere.

Vår visjon: Likeverdsamfunnet

Alle mennesker har like stor iboende verdi, med rett til likebehandling fra det offentlige, til å ta del i samfunnsutviklingen og til å leve selvstendige liv på egne premisser. FO jobber for å gi alle mennesker like muligheter, og for å utjevne forskjeller.
Hver dag spiller medlemmene våre en avgjørende rolle i driften og utviklingen av en velferdsstat, bygget på solidaritet, likeverd og rettigheter.

Vår misjon: Vi bygger fellesskap rundt sosialfaglige profesjoner i Norge

En velfungerende velferdsstat må ha evne og kapasitet til å møte sosiale problemer, uansett årsak. FO representerer barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere, som til sammen utgjør landets største fellesskap av sosialfaglige profesjoner.

Vår oppgave er å sikre at medlemmer i FO får best mulige forutsetninger til å gjøre jobben sin. Derfor vil vi kontinuerlig synliggjøre verdien av deres arbeid og kompetanse i samfunnet.

Våre verdier: Vi står sterkere sammen

FO er tuftet på erkjennelsen av at hver profesjon løfter seg ved å gå sammen i et større sosialfaglig fellesskap. Akkurat som hver profesjonsutøver står sterkere individuelt, ved å fagorganisere seg.

Trygghet – Vi tar ansvar, viser respekt og er til å stole på, i alt vi gjør.
Kunnskap – Vi er faktabaserte og lærer kontinuerlig, for å nå våre mål.
Inkludering – Vi tilrettelegger for at alle kan delta og være med å bestemme.

 

 

Vil du være med i fellesskapet, og styrke det sosialpolitiske og profesjonsfaglige arbeidet? Bli med i FO!

FOs styringsdokumenter: