FO er både en fagforening og et profesjonsforbund. Det betyr at vi jobber for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsforhold og ivareta deres profesjonsfaglige interesser.

Samtidig skal FO vise nødvendigheten av profesjonenes kompetanse og synliggjøre sosialarbeideres sentrale rolle i velferdsstaten. FO driver påvirkningsarbeid innenfor tariffpolitikk, sosialpolitikk, helsepolitikk, kvinnepolitikk, likestillingspolitikk og internasjonalt arbeid.

Alle FOs medlemmer har minimum tre års høyere utdanning.

  • FO organiserer om lag 9500 barnevernspedagoger, 12 900 sosionomer, 11 400 vernepleiere og 300 velferdsvitere.
  • Studenter og pensjonister innen FOs profesjoner kan også være medlem av FO
  • Over 80 prosent av FOs medlemmer er kvinner
  • Forbundet ledes av  Landsstyret og Arbeidsutvalget og styres etter prinsipprogram og vedtekter vedtatt av landsmøtet
  • Forbundsleder i FO er Mimmi Kvisvik.
  • FO har avdelinger i alle landets fylker.
  • FO er ett av medlemsforbundene i Landsorganisasjonen (LO).
     

LES MER: Slik er organisasjonen FO er bygget opp
SE OGSÅ: Derfor er FO medlem av LO

Ikke medlem enda? Her er syv gode grunner til å melde seg inn i FO

Meld deg inn her

 


Vi står opp for deg, som står opp for andre

Som samlet kraft har FOs 34 000 medlemmer ekspertkunnskap på sosialfeltet i Norge. Vi har fagkunnskapen som hjelper.

Våre medlemmer har bred sosial- og helsefaglig kompetanse, reduserer forskjeller og bistår mennesker i vanskelige livssituasjoner. Sosialarbeidere skaper verdier gjennom å bidra til mestring, forebygging eller endring av krevende livssituasjoner. Ingen er bedre enn sosialarbeidere til å systematisk redusere forskjeller, fremme iboende ressurser og bidra til å skape muligheter til det beste for den enkelte, pårørende og samfunnet som helhet.

Uten fagkunnskapen til barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere vil de sosiale og helsemessige belastningene ramme flere og hardere.


Vår visjon: Likeverdsamfunnet

Alle mennesker har like stor iboende verdi, med rett til likebehandling fra det offentlige, til å ta del i samfunnsutviklingen og til å leve selvstendige liv på egne premisser. FO jobber for å gi alle mennesker like muligheter, og for å utjevne forskjeller.
Hver dag spiller medlemmene våre en avgjørende rolle i driften og utviklingen av en velferdsstat, bygget på solidaritet, likeverd og rettigheter.

Vår misjon: Vi bygger fellesskap rundt sosialfaglige profesjoner i Norge

En velfungerende velferdsstat må ha evne og kapasitet til å møte sosiale problemer, uansett årsak. FO representerer barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere, som til sammen utgjør landets største fellesskap av sosialfaglige profesjoner.

Vår oppgave er å sikre at medlemmer i FO får best mulige forutsetninger til å gjøre jobben sin. Derfor vil vi kontinuerlig synliggjøre verdien av deres arbeid og kompetanse i samfunnet.

Våre verdier: Vi står sterkere sammen

FO er tuftet på erkjennelsen av at hver profesjon løfter seg ved å gå sammen i et større sosialfaglig fellesskap. Akkurat som hver profesjonsutøver står sterkere individuelt, ved å fagorganisere seg.

Trygghet – Vi tar ansvar, viser respekt og er til å stole på, i alt vi gjør.
Kunnskap – Vi er faktabaserte og lærer kontinuerlig, for å nå våre mål.
Inkludering – Vi tilrettelegger for at alle skal kunne delta og være med å bestemme