Krav om utvidelse av forsikringsdekninger for arbeidstakere som eksponeres for covid-19 i helsesektoren

Her kan du lese brevet forhandlingssammenslutningene har sendt til Spekter. 65G tilsvarer ca 6.5 millioner kroner.

Krav om utvidelse av forsikringsdekninger for arbeidstakeresom eksponeres for covid-19

LO Stat, UNIO, Akademikerne helse, YS og SAN vil med dette fremme krav om utvidet dekning for død, uførhet og varig mén som følge av eksponering for Covid-19 i arbeidssituasjonen.

Tillitsvalgte og medlemmer er svært bekymret for sitt arbeidsmiljø fremover, særlig knyttet til forhøyet risiko for smitte av Covid-19. Dette blir forsterket av forventet eksponering kombinert med knapphet på smittevernsutstyr. Det er indikert fra fagpersoner at høy og hyppig eksponering i stress over litt tid, gir høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp og død.

Alle forhandlingssammenslutninger fremmer på vegne av sine forbund følgende krav til tilleggsforsikring utover de ordninger som følger av forbundenes overenskomster i overenskomstområdene knyttet til helse:

«Særskilt forsikring under korona-pandemien (Covid-19).Partene er enige om å legge regler og prinsipper om erstatning i yrkesskadeforsikringsloven til grunn, for ansatte som i sitt arbeid eksponeres for covid-19. Dersom arbeidstaker utvikler sykdom som følge av covid-19 anses dette som forårsaketav arbeidet. Ved 100% ervervsmessig uførhet utbetales en erstatningpå 65G. Ved delvis ervervsmessig uførhetsgrad utbetales erstatningen forholdsmessig. NAVs fastsettelse av uføregrad legges til grunn. Ved død utbetales 65 G til etterlatte. Medisinskinvaliditet dekkes etter reglene i yrkesskadeforsikringsloven innenfor rammen av 65G.

Dersom selskap ikke vil tegne slik forsikring, står arbeidsgiver som selvassurandør.»

 

Vi ber om rask tilbakemelding på kravet, da det haster å få dette på plass.

For LO Stat: Eivind Gran
For UNIO: Lill Sverresdatter Larsen
For Akademikerne helse: Rune Frøyland
For YS: Lizzie Ruud Thorkildsen
For SAN: Birgithe Hellerud