Korrekt fakturaadresse for FO sentralt er:


Fellesorganisasjonen
4human AS, Postboks 853, 3611 Kongsberg

For avdelingene er korrekt fakturaadresse:

FO <fylke> (for eksempel: FO Oppland)
4human AS, Postboks 853, 3611 Kongsberg

 

Krav til fakturaer:

Alle fakturaer m/underbilag til FO blir skannet og behandlet elektronisk. Dette medfører at følgende standard informasjon må være plassert på fakturaens sumside da det er denne som blir tolket:

 • Organisasjonsnummer
 • Faktura- og forfallsdato (Ikke opplys om forfallsdato i antall dager).
 • Fakturanummer
 • Kidnummer
 • Beløp
 • Bankgironummer

Faktura og underbilag må være i A4-format og være godt lesbar. Alle fakturaer og underbilag som mottas skal være uten binders, stifter, tape etc. I tillegg vil vi minne om å:

 • generelt sett lage en godt leselig faktura. Utskrift fra laserskriver gir best resultat
 • unngå manuelle fakturaer og påføringer
 • unngå at felt som printes kommer i konflikt med forhåndstrykte felt på fakturaen og å påse at verdier/data kommer i riktige posisjoner, for eksempel fakturabeløp på giro
 • unngå bakgrunnsfarge på felt som skal tolkes i fakturaen,spesielt bakgrunn med mørke farger
 • unngå lys og svak skrift på felt som skal tolkes