Slik påvirker koronapandemien arbeidet i kommuner og fylkeskommuner - fellesuttalelse.

Dette er en fellesuttalelse fra KS, LO, Unio, YS og Akademikerne:

Hele Norge er nå i en helt spesiell og veldig vanskelig situasjon. Det rammer hver eneste en av oss, på ulike måter. Korona-pandemien (COVID19) stiller landet overforhelt nye utfordringer. Det er derfor viktig at vi nå står sammen og samler oss om de råd og anbefalinger som kommer fra myndighetene. Helsemyndighetenes prioritet er nå å begrense smittespredningen i størst mulig grad, for å kunne gi helsehjelp til de som trenger det mest.

KS og forhandlingssammenslutningene følger situasjonen nøye og har tett dialog for å finneløsninger på utfordringene somvåre medlemmer – alle ansatte og kommunene/fylkeskommunen nå står i. Det er forskjellige situasjoner ulike steder i landet, og i ulike velferdstjenester. Vi er stolte av arbeidet som gjøres og understreker at raushet og gode prosesser lokalt nå er viktig for å skape trygghet i en krevende tid. Det er viktig å finne løsninger som trygger og i størst mulig grad sikrer innbyggerne,og som ivaretar arbeidsgivers og arbeidstakers behov. Gode prosesser for dialog og medvirkning mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte er særdeles viktig nå.

Kommunesektoren har et stort ansvar i arbeidet med smittevern. Samtidig er det avgjørende at nødvendige helsetjenester sikres lokalt og regionalt. Innbyggeres trygghet erviktig. Samtidig som noen tjenester stenges ned for en periode, er det avgjørende at annen kommunal infrastruktur som renovasjon, vann og avløp og energi opprettholdes. Når sentrale velferdstjenester som skole og barnehage stenges, eller legger om til digitalt basert undervisning, fortsetter kommuner og fylkeskommuner arbeidet for trygg hverdag for særlig sårbare barn, ungdom og voksne som har behov for bistand.

Vi står sammen om et felles løft for å løse oppgavene. Det er viktig med fleksibilitet lokalt slik at kompetanse og ressurser disponeres og omdisponeres på best mulig måte. Vi understreker viktigheten av åpenhet og dialog i forbindelse med endrede arbeidskraftbehov som måtteoppstå, herunder behov for endringer av ansattes arbeidstid. Eventuelle omdisponeringer følger saksbehandlingsreglene i hovedavtalen, hovedtariffavtalen og arbeidsmiljøloven. Situasjonen er imidlertid utfordrende både for arbeidsgivere, ansatte og tillitsvalgte, og stiller krav til fleksibilitet hos alle parter. Det er i den forbindelse viktig at berørte ansatte løpende mottar informasjon om hvilke behov som kan påvirke deres arbeidssituasjon.

Det presiseres at ekstraordinære hendelser ikke setter hovedtariffavtalens betalingsbestemmelser til side. Det er videre grunn til å tro at en langt på vei vil være i stand til å finne tilfredsstillende løsninger innenfor gjeldende arbeidsplaner. For pålegg og mer- og overtidsarbeid og forskjøvet arbeidstid mv., vises det til arbeidsmiljølovens og hovedtariffavtalens bestemmelser.

Det  vil  kunne  oppstå  behov  for  omdisponering  av  ansatte  til andre  oppgaverenn  de  som  normalt utføres. Det er i slike tilfeller avgjørende at aktuelle ansatte så tidlig som muliginformeres om dette med sikte på å ivareta den enkeltes forutberegnelighet om egen arbeidssituasjon. Skulle det vise seg nødvendig for å sikre forsvarlig drift å endre arbeidsplaner med kortere varslingsfrist enn normalt, gir arbeidsmiljøloven hjemmel til dette på nærmere vilkår. Det oppfordres til dialog de lokale parter imellom om nødvendigheten av dette, samt om i hvilke situasjoner det vil kunne være aktuelt.

Bjørn Arild Gram
Mette Nord
Steffen Handal
Lizzie Thorkildsen
Jan O Birkenhagen