Ilustrasjonsfoto

Det er Norsk Fengsel- og Friomsorgsforbund (NFF) og Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) som gjennomfører streiken. FO har vedtatt å slutte seg til streiken.

Den politiske streiken varer i to timer på mandag 22. oktober fra klokken 11-13. I denne perioden skal arbeidet nedlegges. Arbeidsgiver vil ikke trekke fleksitid eller lønn forutsatt at beredskapet opprettholdes.

En politisk streik er en kortvarig markering for et politisk standpunkt.

De ansatte tas ut i streik fordi de ønsker å stoppe nedleggelsene av fengsler og de mener det foreslåtte ABE-kuttet på 23,3 millioner kroner må stoppes. Fengsler og friomsorg i region sør blir rammet av nedleggelsene.

LES MER: NFF OG KY til politisk streik

FO kritisk til lav priotering av kvinner i fengsel

I tillegg til det som fremgår av pressemeldingen mener FO at en reduksjon av fengselsplasser i fengsler med lavere sikkerhetsnivå og for kvinner gir en dårligere kriminalomsorg. Foruten at ansatte mister sine arbeidsplasser, fører en slik reduksjon til at innsattes mulighet for en gradvis tilbakeføring til samfunnet blir dårligere.

Kvinner er en spesielt sårbar gruppe i kriminalomsorgens enheter, og tilbudet til dem er i utgangspunktet altfor dårlig. Det er behov for en spesifikk tilrettelegging for dem som dagens økonomiske budsjett ikke legger til rette for. 

Det trengs et mangfold av ulike type fengselsplasser for å sikre at innsatte, både kvinner og menn, får riktig oppfølging under soningen. Uten nok plasser på lavere sikkerhetsnivå, vil innsatte risikere å måtte løslates direkte fra fengsel med høyt sikkerhetsnivå med de utfordringer det medfører.

Å flytte innsatte fra nedlagte fengsler til andre enheter krever ressurser som ikke er tilstrekkelig med det økonomiske budsjettet som kriminalomsorgen får. Dette vil føre til større press på jobbutførelse og ansatte i de resterende enhetene i kriminalomsorgen, og gi dårligere tilbud og oppfølging til alle domfelte og innsatte.