Mimmi Kvisvik
Forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO) Mimmi Kvisvik. 

Arbeiderpartiets arbeidslivsutvalg har bestått av representanter fra fagbevegelse og politikk og danner grunnlaget for diskusjon frem mot vedtak på Arbeiderpartiets landsmøte våren 2019.

Innstillingen har fått tittelen «Arbeidstakerne i det nye arbeidslivet». Her kan vi lese om tiltak for å sikre «At prinsippet om at lik lønn for arbeid av lik verdi» kan oppnås. Dette er en seier for FOs likelønnsarbeid og gir grunnlag for et godt partnerskap i likelønnskampen.

LES OGSÅ: FO gratulerer sosionomutdanningen ved VID med 50 år

 

– Nesten som vi skulle skrevet det selv

– Dette er nesten som om FO skulle ha skrevet det selv, sier FO-leder Mimmi Kvisvik i en kommentar.

Hun mener dette er en seier for FOs likelønnsarbeid og gir grunnlag for et godt partnerskap i likelønnskampen.

Utvalget sier følgende i innstillingens 2.3 Et likestilt arbeidsliv basert på en heltidskultur

  • Styrke etterlevelsen av likestillings- og diskrimineringslovens bestemmelser om lønnsdiskriminering blant annet ved å styrke aktivitets og redegjørelsesplikten ved å stille krav om kartlegging av lønn og kjønn og styrke ombudets veiledningsrolle på dette området.
  • Gi likestillings- og diskrimineringsnemda sanksjonsmuligheter også når det gjelder krav til lønnskartlegging.
  • Stille krav til likestillingsanalyse i offentlige utredninger og rapporter, også i stortingets budsjettbehandling.
  • Ta initiativ til at stillingsvurdering systematisk tas i bruk som verktøy for å sikre at prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi etterleves.
  • Arbeidslivets parter må sette likelønn høyere på dagsorden og trepartssamarbeidet for likestilling bør styrkes gjennom statlig finansiering til prosjekter som skal styrke likestillingen, herunder tiltak for å femme heltidskultur og likelønn.

– Vi kommer til å følge dette opp på de arenaer vi er og arbeide for at dette ikke bare blir ord i en innstilling men følges opp i praktisk politikk og forhandlinger, lover forbundsleder Kvisvik.