Årlig tilstandsrapport  kan styrke kommunenes arbeid med barnevern, mener FO

Familie- og kulturkomiteen inviterte onsdag til åpen høring om endringer i barnevernsloven. Endringer som er foreslått som skal bidra til å styrke rettssikkerheten til barn og foreldre gjennom riktigere hjelp og bedre beskyttelse.

Dette dreier seg blant annet om å utvide aldersgrensen for rett til ettervern til 25 år, å innføre samtaleprosess som en alternativ prosessform i fylkesnemndene og innføre krav om årlig rapportering til kommunestyret om tilstanden i barnevernstjenesten.

I komitehøringen fokuserte FO særlig på det nye kravet om årlig tilstandsrapportering. Ole Henrik Kråkenes fra FO-ledelsen kom med flere kommentarer til dette punktet, og med noen anbefalinger.

– FO er positiv en årlig tilstandsrapport i barnevernet, understreket han ovenfor komiteen.

– Forslaget er viktig og kan bli godt verktøy for å skape mer interesse for og større eierskap til barnevern blant kommunedirektører og kommunepolitikere, sa Kråkenes til komiteen. 

– Dessverre er det slik at kommunalt barnevern for ofte vært forsømt av kommunestyrer. Vi vet at det er store forskjeller mellom kommunene.

Derfor er det et behov for å tydelige forventninger om innholdet i tilstandsrapporten for å sikre mest mulig lik praksis.

Dette er FOs tre anbefalinger:

  • Barnevernleder må sjøl møte i kommunestyret og har direkte dialog med politikere når tilstandsrapporten legges frem.
  • Ansatte og brukere skal være med å utvikle barnevernstjenestene. Per i dag er denne retten sikret etter internkontroll forskriften i barnevernsloven. Når denne forskriften erstattes av ny kommunelov , stilles det ikke krav til medvirkning. Dette må på plass.
  • Det er viktig at tilstandsrapporten tar utgangspunkt i kvalitative beskrivelser om tjenesten, som heller suppleres med statistikk. Rapporten må altså ikke være utskrift av barnevernsstatistikk.

FO mener at dette kan bidra til bedre forståelse, innsikt og dialog om barnevernets arbeid. Da kan kommuneadministrasjon og politikere få et nyttig verktøy for å utvikle kommunalt barnevern

LES MER: Prop. 84 L (2019–2020)

LES OGSÅ: FOs innspill her (PDF, 38KB)