Forslagene til regjeringen går på å endre ansvarsfordelingen mellom stat og kommune på barnevernsområdet. Den foreslår å gi kommunene mer ansvar og myndighet for barnevernet gjennom en rekke struktur- og lovendringsforslag. Forslagene går på store endringer i både fosterhjemsomsorgen, institusjonsbarnevernet og selve organiseringen av barnevernet.

Tidlig innsats og forebygging
Ifølge regjeringen er den overordnede målsetningen med forslagene at flere barn skal få hjelp til rett tid gjennom tidlig innsats, og mer forebygging i kommunene. I tillegg fremheves behovet for et godt samarbeid mellom barneverntjenesten og andre kommunale tjenester som avgjørende for å kunne oppdage og hjelp barn på et tidlig tidspunkt.

Mer ansvar til kommunene
Forslaget fra regjeringen vil gi kommunene fullt faglig og økonomisk ansvar for alle typer hjelpetiltak i hjemmet. Det foreslås likevel at staten skal ha ansvar for å tilby utredninger av barn i alderen 0-6 år når det er stor usikkerhet om det er alvorlige mangler ved barnets omsorgssituasjon.

På fosterhjemsområdet legges det sterke føringer for bruke av familie- og nettverk i fosterhjemsomsorgen. I tillegg vil regjeringen lage et tydelig skille mellom hvilke barn som skal i familie- og beredskapshjem, og hvilke barn som skal i de ordinære fosterhjemmene. Familie- og beredskapshjem skal staten fortsatt ha ansvaret for, og fosterhjemmene vil være kommunenes ansvar. Staten skal kun ha ansvar for nasjonale rekrutteringskampanjer, resten av fosterhjemsarbeidet vil de legge til kommunene.

Institusjonsbarnevernet
Staten skal fortsatt ha ansvar for institusjonene i barnevernet, men dagens ordning med bestemmelser om at statlig institusjoner skal brukes før private bortfaller. En slik fristilling av institusjonene vil med stor sannsynlighet ha konsekvenser for lønns- og arbeidsvilkår. Regjeringen vil også utrede organiseringen av institusjonene videre, og blant annet se nærmere på om en foretaksmodell for statlige institusjoner i barnevernet.

Hvilken kompetanse må være i barnevernet?
Regjeringen varsler også en helhetlig kvalitet- og kompetanseplan for det kommunale barnevernet våren 2017. Denne skal favne bredt og favne både kortsiktige- og langsiktige tiltak. Det vil særlig legges vekt på oppgavefordeling innen ulike områder i tillegg til utdanning og styringsverktøy.

FO trenger dine innspill
FO har også et samarbeid med våre tillitsvalgte i Bufetat og de sentrale profesjonsrådene i arbeidet med høringssvaret. I tillegg har administrasjonen sendt ut konkrete spørsmål fra forslagene til alle fylkesavdelinger og relevante faggrupper.

For at FO skal kunne gi best mulig innspill til dette viktige reformarbeidet er vi avhengig av å få innspill fra medlemmer og tillitsvalgte som jobber i sektoren og som kjenner problemstillingene på kroppen i sitt daglige arbeid.

Noen av spørsmålene er:

  • Hva må til for at regjeringens mål for kommunene om tidligere innsats, forebygging og mer samhandling med andre kommunale instanser skal kunne bli en realitet?
  • Hva er viktige forutsetninger for at kommunene skal klare ivareta et større ansvar for fosterhjemsomsorgen?
  • Hva er viktige forutsetninger for at kommunene skal klare ansvaret med å tilby spesialiserte hjelpetiltak?
  • Endringene vil påvirke Bufetat som organisasjon, og sannsynligvis også familievernet. Hvilke konsekvenser kan dette få for Bufetat generelt, og familievernet spesielt?
  • Hvilken kompetanse må det satses på i barnevernet for å kunne møte dagens utfordringer?
  • Hva er viktige elementer i ny organisering av institusjonsbarnevernet?

Departementet har satt frist for høringsinnspill allerede i juni.

Innspill sendes ane.lindholt@fo.no innen 10. mai 2016.

Her finner du hele forslaget fra regjeringen

 

 

Forsidebilde: Family Drawing av Meggy (CC BY 2.0)