Barnevernet, for barnets beste

«Loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid». Slik starter Barnevernloven. Det er et tungt ansvar som hviler på skuldrene til saksbehandlerne. 

– På mange måter jobber de med den viktigste ressursen vi har i Norge, nemlig barna, sier Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO. 

Fjeld-utvalget har levert en rapport basert 10 særlig konfliktfylte saker i Bergen kommune. Rapporten peker på uklar rolleforståelse, manglende og svak ledelse, samt mangelfull forvaltningskompetanse som årsaker til det høye konfliktnivået.  

LES RAPPORTEN: «Det kan høres ut som en bagatell, men ikke for meg da»  (PDF, 5MB)

Kvisvik mener rapporten viser hva som trengs i barnevernet. 

– De ansatte tar beslutninger i saker hvor det kan være motstridende interesser. Nettopp fordi sakene kan være kompliserte, uoversiktlige og konfliktfylte er det viktig at de ansatte har tid til å ta riktig beslutninger. Vi trenger et barnevern hvor de ansatte kan ta gode avgjørelser basert på faglige råd og vurderinger, sier FO-lederen. 

BARNVANSKELIGE SAKER: Ofte er det motstridende interesser i barnevernssaker. Derfor mener FO de ansatte må ha rom til å gjøre faglige vurderinger for barnets beste.

Barnevernets særlige ansvar 

Alvdal-saken, Valdres-saken og Tysfjord-sakene fikk alle fatale konsekvenser og flere har spurt hvorfor ingen hentet barna. På motsatt side finner man Samnanger-saken hvor lokalpolitikere ønsker å saksøke tidligere ansatte fordi de tok barn ut av hjemmet.  

LES MER: Kommune vurderer å saksøke enkeltpersoner etter barnevernsgransking 

FO mener ansatte står i skvis mellom å gripe inn for sent og for tidlig, samtidig som eventuelle feil er umulig å rette opp. Derfor ønsker FO en debatt som handler om hvordan barnevernet kan forbedres og ønsker at politikerne ikke først engasjerer seg når en enkeltsak har eskalert.  

LES MER: Barnevernstabber er umulig å reparere 

– Politikerne, som tross alt har det øverste ansvaret, interesserer seg ofte ikke i slike saker før det skjærer seg. Med uinteressert ledelse får man dårligere barnevern, det har vi ikke råd til, sier FOs forbundsleder. 

Mimmi Kvisvik
BARNAS BESTE: Forbundsleder i FO, Mimmi Kvisvik, mener vil utvikle barnevernet til barnets beste

Hun trekker spesielt frem tre forslag som kan gi et bedre barnevern. 

– Vi trenger en bemanningsnorm som gjør at saksbehandlerne har tid til å se hver enkelt familie og ta riktige og begrunnede beslutning, vi trenger årlige tilstandsrapporter til kommunestyrene som sier noe om kvaliteten i tjenesten og til slutt må også barna, foreldrene og de ansatte få bidra til å utvikle barnevernet, sier Kvisvik. 

I dag er det ingen bemanningsnorm i barnevernet. FO ønsker en norm slik at ingen saksbehandler har ansvar for mer enn 15 barn, i dag viser undersøkelser at hver ansatt sitter med over dobbelt så mange.  

LES MER: Årlig tilstandsrapport kan styrke kommunenes arbeid innenfor barnevern 

Frykter flukt fra barnevernet 

Kvisvik frykter at håndteringen av Samnanger-saken vil føre til lavere rekruttering til tjenestene, noe som igjen kan føre til flere saker per ansatt og mindre tid til hver enkelt familie. Hun får støtte fra Grethe Kvist, leder av FO Vestland. Dersom ordføreren i Samnanger realiserer søksmålet, vurderer flere FO-medlemmer å slutte i barnevernet. 

LES MER: – Ansatte i barnevernet vurderer på å slutte om søksmålet realiseres 

Kvist peker på viktigheten av flere ansatte som en forutsetning for et godt barnevern. 

–  Tilbakemeldingen fra ansatte er at de først og fremst trenger flere kolleger. Tidligere, da jeg jobbet i barnevernet, var vi alltid to som vurderte en sak. Slik er det ikke alltid nå. Jeg har også inntrykk av at det strammes mer inn på kursing og veiledning fordi kommunene skal drive mer effektivt, sier lederen av FO Vestland til Bergens Tidende.  

Skjermdump BT
FO VESTLAND: Grethe Kvist reagerer på håndteringen av Samnanger-saken. Her avbildet med LO-advokat Herdis Helle (Skjermdump: BT)

FO mener det trengs mer kursing og veiledning, ikke mindre. Forbundslederen trekker frem hvordan den pågående debatten rundt Samnanger-saken svekker tjenestene.  

– Vi trenger dyktige ansatte for å ha et godt barnevern. Måten enkelte opptrer i denne debatten kan gjøre det umulig å utvikle barnevernet fremover. Det kan virke som om det er viktigere å angripe enkeltansatte enn at barna faktisk skal få den hjelpen de trenger, sier Kvisvik. 

Et godt barnevern trenger seriøs debatt 

Samnanger kommune har bestilt en sluttrapport om tre av barnevernssakene i Samnanger av Geir Kjell Andersland og Thea Totland. FO ønsker tilsyn, informasjon og seriøs debatt velkommen, men mener den såkalte Samnanger-rapporten ikke bidrar til dette. 

I Agenda Magasin skriver LO Advokat Herdis Helle blant annet at rapporten ikke bidrar til en seriøs debatt. 

Konklusjonane i rapporten er uansett alvorlege. Fleire av dei er det likevel vanskeleg å feste lit til. Det skuldast at rapporten har store kvalitative manglar. Det handlar både om metodikk og om ei språkføring som til dels framstår som spekulativ og insinuerande.” skriver Helle. 

Herdis Helle
LO-ADVOKAT: Herdis Helle jobber som advokat for LO Juridisk og har skrevet kronikk om Samnanger-saken på oppdrag for FO

LES MER: Samnangerrapporten: barnevernskritikk av låg kvalitet 

FO frykter diskusjonen om Samnanger-saken er blitt redusert til stråmannsargumentasjon og hersketeknikker.  

– Et slikt seriøst tema krever seriøs debatt. Derfor tok vi initiativ og stilte spørsmål ved rapporten. Barnets beste vil alltid være det viktigste for oss i slike saker, samtidig nekter jeg å akseptere måten enkelte maler barnevernsansatte som fanden på veggen, sier Kvisvik. 

Vil legge ansvaret der det hører hjemme 

FO mener kommunen og kommunerepresentantene må ta mer av ansvaret. 

– Vi har hele veien vært klare på at barnevernet er en offentlig oppgave. Kommunene har ansvaret for barneverntjenesten og fylkesnemnda for omsorgsovertakelser.  Dersom feilene var så graverende som rapporten sier ligger ikke feilen bare hos ansatte, men også hos arbeidsgiverne og beslutningstakerne, sier Kvisvik. 

Hammer
POLITIKERE OG DOMMERE: FO understreker at det ikke er enkeltansatte i barnevernet som fatter vedtak om omsorgsovertakelse

Forbundslederen understreker også at det er fylkesnemndene og domstolene, ikke enkeltansatte, som gjør vedtak om hvilke barn som skal hentes ut av hjemmet.  

– At det gjøres menneskelig feil er dessverre ikke til å unngå, nettopp derfor man har fylkesnemnder og domstoler til å ta beslutninger om omsorgsovertakelse. Når de mener de har for dårlig informasjon til å ta riktig beslutning er det deres plikt å innhente opplysninger som gjør at fylkesnemnda kan fatte avgjørelser. 

Det var også tema 25. mai på  Dagsnytt 18 hvor Herdis Helle representerte FO.

SE MER: Samnangersaken på Dagsnytt 18

Minner ikke om norske arbeidsliv 

Kvisvik mener også søksmål mot tidligere ansatte ikke representerer det norske arbeidslivet.

– Vi har vært tydelige på at dette minner om et arbeidsliv som ikke hører hjemme i Norge. Når feil oppstår retter man opp i det, gir veiledning eller i verste fall sier opp den ansatte, man saksøker ikke tidligere ansatte 10 år etter hendelsen skal ha skjedd.  

Hun mener også at de ansatte kan ta mer ansvar om de får rom til å ta gode vurderinger. 

barnROM TIL Å GJØRE JOBBEN: FO mener de ansatte må ha tid til å yte godt barnevern

– FO ønsker også et barnevern der de ansatte tar ansvar, men da må de være trygge på at de kan gjøre jobben skikkelig. Da må de ha nødvendige kompetanse, nok folk på jobb og en arbeidsgiver som legger til rette for et forsvarlig arbeidsmiljø. Kun når de ansatte har tid, rom og trygghet til å gjøre gode faglige vurderinger får vi et godt barnevern, mener Kvisvik. 

Selv om hun mener debatten er useriøs håper hun det økte fokuset på barnevernet kan føre til at kommunene kjenner ansvaret sitt og får tiltak på plass. 

– Årlige tilstandsrapport, kompetanseløft for ansatte, bemanningsnorm, brukermedvirkning og autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer er noen tiltak vi har foreslått for å gjøre tjenestene bedre. Vi deltar gjerne i en debatt om hvordan vi kan utvikle barnevernet, men registrerer at det er viktigere for enkelte å angripe de ansatte, sier Kvisvik og legger til: 

– Til syvende og sist er det bare barna som taper på det. Våre medlemmer vil fortsette å stå opp for deres trygghet.