Vinnere av årets sosialarbeiderpris

Sosialarbeiderprisen går hvert år til et FO-medlem eller ei gruppe FO-medlemmer som i særlig grad har utøvd godt sosialt arbeid eller bidratt til fagutvikling innenfor fagfeltene til barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Prisen er et reisestipend på kr. 40.000 som kan brukes til å delta på en nordisk eller en internasjonal konferanse innenfor fagfeltene til FOs medlemmer.

Sosialarbeiderprisen 2016 ble utdelt under et arrangement i regi av FO, Høgskolen i Oslo og Akershus og VID vitenskapelige høgskole i Oslo tirsdag ettermiddag. Prisen går til Kongsberg barneverntjeneste ved leder Tone Risvoll Kvernes og kontorets FO-medlemmer. I begrunnelsen heter det at barnevernstjenesten får prisen for å ha bidratt til fagutvikling, utøvd godt sosialt arbeid og for å ha snudd en utfordrende situasjon i positiv retning.

Les også sak i Fontene: FO hedrer barnevernet i Kongsberg

- Vinneren har sørget for bedre tjenester

- Tjenesten har på en systematisk måte blant annet tatt i bruk en faglig metode som har ført til bedre ressursutnyttelse og - kanskje det viktigste - et bedre tilbud til de som er avhengig av hjelp fra tjenesten. Dette er bra både for barna og foreldrene det gjelder, og det er bra for de ansatte og kommunen, kommenterte Kvisvik i sin hilsen til prisvinneren.

Kongsberg barneverntjeneste har gått fra å være en tjeneste med mange akuttplasseringer, sykemeldinger og økonomisk overforbruk - til en tjeneste med økt trivsel, redusert sykefravær og ikke minst, betydelig færre akuttplasseringer.

Vinnere av årets sosialarbeiderpris
FO-leder Mimmi Kvisvik deler ut årets sosialarbeiderpris.

Stolt prisvinner

- Jeg er veldig stolt av å få vårt fags høyeste utmerkelse, og at den faglige utviklingen hos barnevernstjenesten på Kongsberg blir lagt merke til. Det er godt å se at vi kan bidra som en motvekt til elendighetsbeskrivelsen av barnevernet i Norge, sa barnevernleder Tone Risvoll Kvernes i Kongsberg barneverntjeneste da hun takket for prisen.

Under hennes ledelse har tjenesten gjennomført en omfattende holdningsendring knyttet til brukermedvirkning. Den har gjennom systematisk bruk av familieråd som metode, brukt ressursene i familiene i langt større grad enn hva som har vært vanlig i barneverntjenesten.

Familieråd som metode har til hensikt å skape andre rammer for beslutninger i barnevernet- rammer og beslutningsprosedyrer som i større grad involverer brukerne. Denne metoden nevnes flere steder i forslag til ny barnevernslov og det foreligger konkret også forslag om lovfesting – i så måte ligger prisvinneren i forkant av det som eventuelt kommer i den nye barnevernsloven.

I tillegg har tjenesten endret teamstrukturen, slik at man trygger overganger fra undersøkelse til hjelpetiltak. Dette gjennom at saksbehandlere fra de ulike fasene i sitter i samme team og er med på å drøfte barna og familiene. Det innebærer at selv om man bytter saksbehandler, vil kjennskapen til familiene fortsatt være representert i faglige diskusjoner i teamene i langt større grad enn tidligere.

Dette har bidratt til å øke den faglige forsvarligheten, tryggheten til de ulike saksbehandlerne og ført til mindre belastninger i det daglige arbeidet – ikke minst sikres det at viktig kunnskap om familiene ivaretas.

God ledelse

- For å få til slike endringer trengs gode ledere som tør å bruke faget sitt og sette i gang nye måter å jobbe på. Gode ledere inspirerer og skjønner at for å få dette til må medarbeiderne brukes, inkluderes og trekkes med. Tjenesten som i år mottar sosialarbeiderprisen har gjort begge deler. Dette har gitt resultater, påpekte Kvisvik.

Årets sosialarbeidere består av en spennende faggruppe med barnevernspedagoger, sosionomer, en vernepleier og en ergoterapeut:

Prisvinnere av årets sosialarbeiderpris

Tone Risvoll Kvernes, Hanne Thorberg, Trine Raknes, Harald Quaynor, Marianne Bergan Nilsen, June Ødegård, Cathrine Søyland, Bente Ulfsten, Randi Bergerud, Verene Vego og Stein Ingebretsen. Line Sand Hansen og Toril Olsen Søtvik var ikke til stede.

FOs landsstyre takker og gratulerer!