PÅ HØRING: Forbundsledelsens Marit Selfors Isaksen og Hanne Glemmestad representerte FO på høring om den mye omtalte NAV-saken.
PÅ HØRING: Forbundsledelsens Marit Selfors Isaksen og Hanne Glemmestad representerte FO på høring om den mye omtalte NAV-saken.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite inviterte torsdag 9. januar og fredag 10. januar til høring om praktiseringen av EUs trygdeforordning, også kjent som "trygderettskandalen" eller "NAV-saken". Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch var først ut, og han ble etterfulgt av tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre, samt de tidligere arbeidsministrene Hanne Bjurstrøm, Anniken Huitfeldt og Robert Eriksson. FO var invitert til å innlede like etter disse. Marit Selfors Isaksen og Hanne Glemmestad stilte på vegne av forbundsledelsen.

Se hele høringsinnspillet på video her.

Kritiske til for mye mål- og resultatstyring

NAV består av mange resultatenheter og hver resultatenhet får tilbakemeldinger på sine resultater og måltall. FO er kritisk til at dette fører til en form for konkurranse enhetene i mellom.

– Vi får tilbakemelding fra medlemmer om at det sterke fokuset på mål- og resultatstyring påvirker det faglige arbeidet negativt. Målekort blir førende for de ansattes innsats, sier Glemmestad.

Hun kan videre fortelle at det har utviklet seg en organisasjonskultur i deler av NAV som er preget at mistenksomhet og kontroll i møte med brukerne. Muligheten til å diskutere faglige problemstillinger er begrenset.

– Opplysningnene i denne saken viser at flere meldte fra om det de oppfattet som en feiltolkning av regelverket. Det ble meldt fra, men ingen tok det tilstrekkelig på alvor, sa Glemmestad.

Kompetanse er en nøkkelfaktor

FO var også opptatt av at sammensetningen av kompetansen i NAV er uklar og lite hensiktsmessig.

– FO har flere ganger påpekt behovet for å stille krav om sosialfaglig kompetanse for å løse komplekse og sammensatte sosiale problemer - på samme måte som det bør kreves juridisk kompetanse for å utøve juridisk skjønn, påpekte Glemmestad.

I tillegg pekte FO på at ansatte på alle nivå må ha rett kompetanse til å løse de faglige oppgavene de er satt til å løse, og understreket at den sosialfaglige kompetansen må være kjernekompetansen på alle nivå i NAV.

– Alt for få ledere i NAV har sosialfaglig kompetanse, sa Glemmestad.

Behov for en grundig gjennomgang av hele NAV

FO mener dette viser behovet for en kritisk gjennomgang av NAVs organisering og rammebetingelser, der man blant annet ser på samhandling og kommunikasjon mellom de ulike nivåene i NAV.

– Vi kan selvsagt ikke være helt sikre på at denne skandalen kunne vært avdekket tidligere, men FO vil uansett hevde at NAVs organisering, beslutningslinjer, medbestemmelsesapparat og kompetanse er kritiske faktorer, avslutter Glemmestad.

Les mer:

Les mer i Frifagbevegelse: "Navs målstyring påvirker det faglige miljøet negativt, sier Fellesorganisasjonen"

Les mer i Dagsavisen: "Tillitsvalgte: - Ukultur kan ha ført til at Nav-brukere blir møtt med mistenksomhet og kontroll"

Les mer i Dagbladet: "Fagforening: Frykter NAV gjør feil også på andre områder"

Les mer i VG: "De ansatte har jobbet i god tro"