Marit S. Isaksen i forbundsledelsen holder innlegg under Arendalsuka 2019.
SOSIAL BOLIGPOLITIKK: Vi trenger bedre ordninger som gjør flere i stand til å eie sin egen bolig, sa Marit S.Isaksen under seminaret på Arendalsuka.


Hvordan kan vi, både nasjonalt og kommunalt, legge til rette for en bedre boligpolitikk? I hvilken grad kan funksjonshemmede bestemme selv hvordan og hvor de vil bo? Og hva kan gjøres for at flere har mulighet til å eie sin egen bolig? Dette var blant spørsmålene som ble stilt da Cerebral Parese-foreningen, i samarbeid med FFO, FO, LUPE, inviterte politikere og andre interesserte til å diskutere dagens boligsituasjon for personer med funksjonsnedsettelser.

– Rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne er definert i CRPD-konvensjonen. Dessverre har vi en regjering som ikke tar dette innover seg, sa Selfors Isaksen foran forsamlingen. 

Cerebral Parese-foreningen startet med å vise til en ny spørreundersøkelse gjennomført blant personer med utviklingshemming og/eller deres foresatte. Der kom det frem at situasjonen er svært ulik, og at valgfriheten til denne gruppen påvirkes av at inntekten er lav og at boutgiftene er høye.

Funnene viser at:

  • Kun 12% har arbeidsinntekt som sin hovedinntektskilde. 
  • Hele 22% oppgir at 40-60% av de samle inntektene går til boutgifter.
  • 19% oppgir at over 60% går til boutgifter.
  • I tillegg er det kun 23 % som mottar bostøtte.

– Den individuelle retten til bolig må styrkes, understreket Kristin Benestad fra Cerebral Parese-foreningen.
 

Mangel på tilgjengelige boliger
 

Marit S. Isaken fra FO holder innlegg under Arendalsuka 2019

UHOLDBART: Flere unge med funksjonsnedsettelser mangler et alternativ til å bli boende hos foreldrene sine. 


 – Mange unge uføre faller helt ut av bostøtteordningen med den nye uførereformen. Dette vil særlig ramme de med nedsatt funksjonsevne, påpekte Berit Therese Larsen fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) med støtte fra Marit Selfors Isaksen (FO) og Harald M Kvame Hansen fra LUPE. 

LUPE, som representerer utviklingshemmede og pårørende, viste til at mangelen på boliger er stor, og at mange derfor står i kø for å få egen bolig. I disse situasjonene må personer med utviklingshemming bo hjemme lenger, noe som krever mer av pårørende.

Dette underbygges av FFOs undersøkelse som viser at mange bor svært lenge hjemme hos sine foreldre, og en stor andel av denne gruppen opplyser «mangel på alternativ» som årsak til dette.


Mangel på valgfrihet

Talspersoner fra FO, LUPE, Cerebral Parese foreningen og FFO under Arendalsuka 2019

FELLES SAK: FO, LUPE, CP-foreningen Norge og FFO (FOTO: Charlotte Åsland Larsen)  Alle organisasjonene var opptatt av valgfrihet også når det gleder hva slags bolig du skal bo i.

– Om man ønsker å bo i bofellesskap, enebolig eller kollektiv, så bør tjenestene følge personen. I dag ser vi altfor ofte at tjenestene følger boligen. Mange får klar beskjed; «enten tar du denne boligen, eller så får du klare deg selv». Sånn kan vi ikke ha det, sa Hansen

Marit Selfors Isaksen, som sitter i FOs politiske ledelse, var opptatt av verdien av å eie sin egen bolig. Mens åtte av ti eier sin egen bolig i Norge, så er det kun én av ti av personer med utviklingshemming som eier bolig. Hun påpekte at dette handler om mer enn bare boligen i seg selv eller den økonomiske verdien av å eie bolig. 

– Eier du egen bolig trenger du ikke spørre om lov til å henge bilder på veggen, og du kan som regel velge hvilket nabolag og hvilken by du vil bo i. Hvis du eier din egen bolig kan du bestemme om noen skal bo sammen med deg, og hvem det skal være.

 – Å eie gir frihet. Det gir trygghet. Og det gir fleksibilitet, sa Selfors Isaksen.

Hun tok til orde for en mer sosial boligpolitikk, med bedre ordninger som gjør flere i stand til å eie sin egen bolig.

– Vi må også endre reglene for bygging av boliger i kommunene slik at flere boliger øremerkes personer med nedsatt funksjonsevne, sa Selfors Isaksen.
 

Politiske forslag og tiltak

Bilde av x og x  og Marit s. Isaken fra FO

POLITISK MØTEPLASS: Siri Gåsemyr fra AP og Karin Andersen fra SV og Marit S. Isaken fra FO. 


Karin Andersen fra SV innledet med å si at man lenge har vært klar over mange av de utfordringene som kom frem.

– Alt det dere har sagt det vet vi, men vi mener at retten til bolig bør inn i loven, sa hun, og understreket videre paradokset med at kommunene har plikt til å skaffe deg midlertidig bolig, men ikke varig.                

Andersen var opptatt av at kommunene ikke skulle ha muligheten til å urimelig indeksregulering av leieprisene, da dette går særlig utover de som i utgangspunktet har minst.

– Folk må ha et sted å bo. Det koster for mye, trygdene er for lave og regnestykket går ikke opp, sa hun.

Siri Gåsemyr Staalesen (Ap), som også sitter i Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, var opptatt av å styrke Husbanken og heve bostøtta. I tillegg la hun vekt på at man må sørge for universell utforming i alle nybygg.

– Dette kan vi sørge for gjennom tekniske forskrifter. Dessverre har regjeringa bidratt til en svekkelse her, sa hun.

Høyre skulle vært representert i debatten, men måtte melde avbud grunnet en bisettelse.

 

Hold deg oppdatert om FOs arrangement under Arendalsuka på Facebook:

Møt FO under Arendalsuka 2019