FO vil følge godt med på hvordan de 700 millioner kronene til spesialisthelsetjenesten vil bli brukt. Kathrine Haugland Martinsen, medlem av FOs arbeidsutvalg og leder for profesjonsrådet for sosionomer, sier til Fontene at hun er bekymret for om pengene går til å styrke tilbudet og øke kapasiteten, eller til administrasjon av fritt behandlingsvalg og fristbrudd. - Det ser bra ut, men jeg vil avvente litt før jeg tolker det som en seier, sier hun. 

FO mener at det trengs en mer helhetlig politikk på rusfeltet. Følgende må vektlegges:

  • Forebygging og tidlig innsats i alle områder og aldersgrupper
  • Større bredde og kvalitet i tilbud til arbeid med mennesker med alvorlige rusmiddellidelser
  • Flere og bedre boligtilbud
  • Større vekt på ettervern og oppfølging av mennesker som har avsluttet sitt aktive rusmiddelmisbruk
  • Helhetlig samarbeid mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten
  • Brukermedvirkning og selvbestemmelse
  • Pårørendes involvering

Rsumiddelavhengige har ofte store utfordringer knyttet til flere sentrale områder i livet. Et forsterket rettighetsvern, i form av den varslede opptrappingsplanen,  vil, forhåpentlig, sikre en oppjustering med hensyn til helsefaglig fokus og kompetanse i rusfeltet, sier Kvisvik. Hun minner om at FO, gjentatte ganger, har advart mot å redusere det sosialfaglige arbeidet på bekostning av helsefaget. FO mener derfor at økt forebygging og bedre kapasitet  og kvalitet i tilbudene er vesentlig for en god rusomsorg. Dette må skjer gjennom økt bruk av sosialfaglig kompetanse på oppvekstarenaer og en revitalisering av sosialfaglig perspektiv og –metoder i rusfeltet.

Les også Fontene