DELEGATER: f.v: Hanne Glemmestad, Marit Selfors Isaksen, Ole Henrik Kråkenes, Mimmi Kvisvik, Runa Kristiansen Hjertø. Marianne Solberg, Karl Hans Braut. (fraværende delegat: Lisbeth Norshus).
DELEGATER: f.v: Hanne Glemmestad, Marit Selfors Isaksen, Ole Henrik Kråkenes, Mimmi Kvisvik, Runa Kristiansen Hjertø, Marianne Solberg, Karl Hans Braut, Herdem Trønnes, Ingunn Strand Johansen. (fraværende delegat: Lisbeth Norshus).

Kongressen er LOs øverste organ, og arrangeres hvert fjerde år. Årets kongress gjennomføres fra 30. mai til 3. juni. Her er alle 25 forbund representert. Delegatene bestemmer hvordan organisasjonen skal utvikles, hva kontingentpengene skal brukes til og hva LO skal satse politisk på. Kongressen velger dessuten hvem som skal lede LO de neste fire årene. 

LES MER: Nyheter om LO-kongressen fra FriFagbevegelse.

FOs delegater til kongressen

FOs politiske ledelse utgjør fem av de ti delegatene som skal representere FOs medlemmer. I tillegg har FOs landsstyremøte valgt fem delegater fra ulike fylker i landet. Vi besøkte representantene på deres første delegat-samling i Oslo, for å bli bedre kjent med dem. Her kan du blant annet lese hva de skulle ønske LO vedtok, hva deres hjertesaker er, og hvem de ville intervjuet med sannhetsserum om de fikk muligheten. 

1. Mimmi Kvisvik

Mimmi Kvisvik

Tillitsverv: Forbundsleder i FO
Profesjon/felt: Sosionom, helse og sosial i kommunal sektor

Hvis du kunne få én setning inn i LOs handlingsprogram 2022-2025, hva ville den vært?
Ville fått inn sterkere formuleringer på likestilling og likelønn, spesielt opp mot verdsetting og arbeidet videre i LO fellesskapet. 

Hva er din politiske hjertesak?
Rettferdig lønn mellom kvinner og menn. 

Hvem ville du helst intervjuet med sannhetsserum?
Putin.

Hva ville du bli da du var liten?
Lege først, men da jeg ble 19 fant jeg ut at jeg ville bli sosionom for å jobbe med hele, ikke bare deler av et menneske. 

2. Marianne Solberg

Marianne Solberg

Tillitsverv: Nestleder i FO
Profesjon/felt: Vernepleier, psykisk helse / spesialisthelsetjenesten

Hvis du kunne få én setning inn i LOs handlingsprogram 2022-2025, hva ville den vært?
LO vil sørge for å nå målet om likelønn i Norge. Dette gjør vi best gjennom en kunnskapsbasert tilnærming. Derfor vil LO nedsette et eget likelønnsutvalg og kreve et trepartssamarbeid med mål om likelønn i Norge.

Hva er din politiske hjertesak? 
Likelønn.

Hvem ville du helst intervjuet med sannhetsserum? 
Trond Giske. 

Hva ville du bli da du var liten?
Vernepleier.

3. Hanne Glemmestad

Hanne Glemmestad

Tillitsverv: Profesjonsrådsleder for sosionomene i FO, medlem av forbundsledelsen
Profesjon/felt: Sosionom, universitet- og høgskolesektoren

Hvis du kunne få én setning inn i LOs handlingsprogram 2022-2025, hva ville den vært?
LO skal være en aktiv pådriver for at arbeidslivet i Norge skal være raust og inkluderende, og gi alle mulighet til å bidra på sine egne premisser. 

Hva er din politiske hjertesak? 
Et bærekraftig samfunn, både sosialt, økonomisk og med tanke på klima og miljø. Dette ligger i sosionomens DNA, helhetlig tilnærming. Utfordringer og løsninger må sees i sammenheng. 

Hvem ville du helst intervjuet med sannhetsserum? 
Meg selv?

Hva ville du bli da du var liten? 
Forfatter. 

4. Ole Henrik Kråkenes

Ole Henrik Kråkenes

Tillitsverv: Profesjonsrådsleder for barnevernspedagogene i FO, medlem av forbundsledelsen
Profesjon/felt: Barnevernspedagog, barnevernstjenesten og NAV

Hvis du kunne få én setning inn i LOs handlingsprogram 2022-2025, hva ville den vært?
LO vil jobbe for at barn, unge og familier som har behov for støtte skal møte offentlige og ideelle tjenester med nødvendig kompetanse, kapasitet og tilgjengelighet. 

Hva er din politiske hjertesak?
Gode og trygge oppvekstvilkår for barn og unge. 

Hvem ville du helst intervjuet med sannhetsserum?
Veronika Orderud.

Hva ville du bli da du var liten?
Fotballspiller.

5. Marit Selfors Isaksen

Marit Isaksen

Tillitsverv: Profesjonsrådsleder for vernepleierne i FO, medlem av forbundsledelsen
Profesjon/felt: Vernepleier, NAV

Hvis du kunne få én setning inn i LOs handlingsprogram 2022-2025, hva ville den vært?
Nytt kapittel om rekruttering av medlemmer til LO: LO skal forsterke innsatsen for rekruttering av medlemmer med høyere utdanning til LO. 

Hva er din politiske hjertesak?
Bedre tjenester og høyere kompetanse i kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. 

Hvem ville du helst intervjuet med sannhetsserum?
Læreren min på barneskolen.

Hva ville du bli da du var liten?
Ridelærer.

6. Ingunn Strand Johansen

Delegat

Tillitsverv: Leder i FO Viken
Profesjon: Vernepleier

Hvis du kunne få én setning inn i LOs handlingsprogram 2022-2025, hva ville den vært?
LO er en fri og uavhengig fagbevegelse som støtter de partiene som støtter oss. 

Hva er din politiske hjertesak?
Et samfunn med små forskjeller. 

Hvem ville du helst intervjuet med sannhetsserum?
Jørn Eggum (Red. anm. forbundsleder i Fellesforbundet)

Hva ville du bli da du var liten?
Journalist.

7. Karl Hans Braut

Karl

Tillitsverv: Hovedtillitsvalgt FO Klepp, styremedlem FO Rogaland
Profesjon/felt: Vernepleier, miljøtjenesten

Hvis du kunne få én setning inn i LOs handlingsprogram 2022-2025, hva ville den vært?
Høyere utdanning må dimensjoneres slik at man ivaretar behovet til samfunnet i yrkesgrupper som nå og i fremtiden vil mangle yrkesutøvere. 

Hva er din politiske hjertesak?
Forhold knyttet til lønn og tariff. 

Hvem ville du helst intervjuet med sannhetsserum?
Martin Kolberg.

Hva ville du bli da du var liten?
Kjøre søppelbil.

8. Runa Kristiansen Hjertø

Runa Hjerto

Tillitsverv: Hovedtillitsvalgt i Trondheim kommune
Profesjon/felt: Sosionom, barnevern og PHR/BOA

Hvis du kunne få én setning inn i LOs handlingsprogram 2022-2025, hva ville den vært?
LO vil jobbe for høyere verdsetting av kvinnedominerte yrkesområder og aktivt motvirke verdsettelsesdiskriminering. 

Hva er din politiske hjertesak?
Utjevning av forskjeller, og bygge et samfunn med små forskjeller. 

Hva ville du bli da du var liten?
Dykkerinstruktør og marinbiolog.

9. Herdem Trønnes

Delegat

Tillitsverv: Hovedtillitsvalgt FO Bærum, styremedlem i FO Viken
Profesjon/felt: Vernepleier, samlokaliserte boliger

Hvis du kunne få én setning inn i LOs handlingsprogram 2022-2025, hva ville den vært?
Frontfagsmodellen skal ikke være til hinder for å gi kvinndominerte grupper i offentlig sektor et likelønnsløft. 

Hva er din politiske hjertesak?
Likelønn, nå! Og bolig for alle + jobb for alle. 

Hva ville du bli da du var liten?
Sykepleier - helst på et fly.

10. Lisbeth Norshus

Lisbeth Norshus

Tillitsverv: Fylkessekretær FO Oslo
Profesjon/felt: Sosionom, rus og psykisk helse

Hvis du kunne få én setning inn i LOs handlingsprogram 2022-2025, hva ville den vært?
LO må gjøre seg mer attraktive for arbeidstakere med høgskole og universitetsutdanning, ved å styrke sin innsats og engasjement ovenfor disse gruppene. I tillegg må LO ha mer fokus på likelønn og verdsettingsdiskriminering – ikke bare lavlønn. Vi vet jo at gapet i lønn mellom kvinnedominert sektor og mannsdominert sektor øker jo høyere utdanningen er. 

Hva er din politiske hjertesak?
Helse og sosialpolitikk – styrking av behandlingstilbudet for personer med rusmiddelmisbruk og/eller psykiske lidelser.

Hvem ville du helst intervjuet med sannhetsserum?
Margareth Thatcher eller Gro H. Brundtland.

Hva ville du bli da du var liten?
Fysioterapeut.

FO sine vara-delegater til LO-kongressen

ET KNIPPE: Fire av ni vararepresentanter til LO-kongressen. F.v: Anita Toverød, Sigrid Lundervold Nesheim, Tonje Alvestad og Benedikte Eide Ljøen.

I tillegg til de valgte FO-delegatene er det valgt ni vararepresentanter. Varaene blir sendt som FOs representanter til kongressen i denne prioriterte rekkefølgen ved frafall fra FOs ti delegater. 

  1. Tonje Jondahl Alvestad, vernepleier Agder
  2. Torill Brunsvik, vernepleier, Møre og Romsdal
  3. Åse Kari Kobbersletten, sosionom, Innlandet
  4. Trond E. Reitan, sosionom, Trøndelag
  5. Benedikte Eide Ljøen, sosionom, Møre og Romsdal
  6. Sigrid Lundervold Nesheim, sosionomstudent, leder FO-studentene
  7. Anita Toverød, sosionom, Viken
  8. Grethe Kvist, sosionom, Vestland
  9. Hilde Slotnes, sosionom, Rogaland