Forbundsleder Mimmi Kvisvik

Regjeringen svekker kommuneøkonimien ytterligere, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik om revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i dag. (Foto. Sunniva Roumimper, FO)

Det regjeringen framstiller som en styrking av kommuneøkonomien, er i realiteten en svekkelse. Regjeringen kompenserer bare for deler av det kommunene har tapt i skatteinntekter. Også i fjor tapte kommunene større beløp i skatteinntekter, og dette er det ikke gjort forsøk på å kompensere engang.

Det er bra at regjeringen anerkjenner at virkningen av uførereformen har ført til at mange av de som har minst, får enda mindre. Slik sett er det for så vidt positivt at flere uføretrygdede får skattefradrag. - At uføre, som kan ha svært beskjeden trygd, nå «bare» skal kunne tape 4000 kroner i året, er likevel for mye, slår forbundsleder Mimmi Kvisvik fast. - Dette er penger folk har behov for, legger hun til, og minner om at forutsetningen for uførereformen var at ingen skulle ha nedgang i utbetalingene sine.

Kvisvik reagerer også på at regjeringen velger å redusere barnetillegget for uføretrygdede med mange barn. – Vi vet at mange av disse familiene er fattige, og har behov for barnetillegg for alle sine barn. Når regjeringen i stedet velger å bruke mer enn 24 millioner kroner på å administrere ordningen som reduserer barnetillegget, ser vi hvor grelle utslag regjeringens politikk får. Dette er penger som burde vært brukt til å forebygge at barn vokser opp i fattigdom, sier Mimmi Kvisvik og viser til regjeringens nylig fremlagte strategi mot barnefattigdom.  

FO er derimot fornøyd med at det i revidert budsjett foreslås bevilge 35 mill. kroner til kjøp av plasser fra fem ideelle sentre for foreldre og barn. Dette mener FO er bra fordi sentre for foreldre og barn er et svært viktige tiltak for å gi de minste barna, og deres foreldre, et faglig forsvarlig barnevern. Regjeringen har foreslått at senter for foreldre og barn skal kunne pålegges som hjelpetiltak. - FO mener det er nødvendig å lovfeste en offentlig plikt til å sikre drift av disse sentrene, og forventer at dette følges opp i statsbudsjettet for 2016, fastslår Mimmi Kvisvik.