Fafo sender ut spørreundersøkelse om arbeidstid til FOs tillitsvalgte

Med utgangspunkt i FOs handlingsprogram er det bestemt at det skal gjennomføres en undersøkelse om arbeidstid i FO i landsmøteperioden. I september inngikk FO en avtale med Fafo om å gjennomføre en slik undersøkelse samt skrive rapport om resultatene.

Som et ledd i dette arbeidet er det utarbeidet en spørreundersøkelse som vil bli sendt ut av Fafo til FOs tillitsvalgte (både hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte) i løpet av formiddagen tirsdag 16. november.

Med basis i resultatene fra undersøkelsen skal FO og Fafo plukke ut problemstillinger/tematiske områder som skal undersøkes nærmere gjennom fokusintervjuer med tillitsvalgte. Vi kommer nærmere tilbake til dette etter hvert da vi vil trenge forslag på navn her.

Arbeidstid er et sentralt tema for FO, og det er viktig for oss å ha god kunnskap om hvilke arbeidstidsordninger som anvendes og hvilke erfaringer våre tillitsvalgte har. Derfor ber dere oppfordre våre tillitsvalgte til å ta seg tid til å svare på undersøkelsen. Jo flere svar vi får, jo bedre er det for FOs videre arbeid med arbeidstid!