Familievernutvalget har lyttet til FO
VIKTIG ENDRINGER: - Forslagene som vil gjøre familievernet bedre rustet til å ivareta både foreldre og barn, sier Mimmi Kvisvik.

Torsdag 21. november la familievernutvalget frem utredningen: NOU 2019:20 En styrket familietjeneste - En gjennomgang av familieverntjenesten. Flere sentrale poeng fra FO er tatt med i anbefalingene fra familievernsutvalget.

Familievernutvalget ble oppnevnt i mai 2018 med mandat å komme med anbefalinger som kan styrke tjenesten, slik at flere familier kan få den hjelpen de trenger.

FO har en egen faggruppe for medlemmer i familievernet med representanter fra både det offentlige og kirkelige familievernet. Nærmere halvparten av fagstillingene i familievernet består av barnevernspedagoger og sosionomer, og FO organiserer hovedtyngden av dem. 

– Vi er veldig glad for at vi har en engasjert og dyktig faggruppe for familievernet. Samarbeidet er svært godt, og i arbeidet med innspill til familievernutvalget har dette sikret en faglig tyngde som gjør at utvalget har lyttet, sier Kvisvik. 

Større fokus på parterapi

Et godt fungerende samspill mellom de voksne i familien er svært viktig både for voksne og barn.

Vi mener derfor det er avgjørende at parterapi fortsatt er en kjerneoppgave for familievernet, og at dette gjenspeiles i føringene til tjenesten, og som faglig satsningsområde.

Dessuten at det er spesielt viktig at det er kapasitet til kliniske parsamtaler, både under første konsultasjon og i oppfølgingssamtalene, slik at kvaliteten på parterapiarbeidet er godt. Dette er forutsetningen hvis dette skal kunne ivaretas som satsningsområde.

–Det er en stor seier at utvalget slår fast at parterapi er kjernevirksomheten for familievernet, sier Kvisvik.

Tilgjengelig familievern

Familievernet skal fortsatt være en spesialtjeneste uten krav om diagnostisering eller henvisning.

Utvalget er opptatt av at familievernet skal være et tilbud for vanlige folk med vanlige problemer.

De foreslår at det opprettes flere familievernkontorer og å utvide utekontortilbud for å gjøre tjenesten mer geografisk tilgjengelig, samt utvidede åpningstider der det er etterspørsel.

 Familievernsutvalget understreker også at det må være kapasitet til å tilby rask hjelp, og de foreslår også flere kontorfaglige ansatte og ledere i familievernet. Det forebyggende arbeidet i familievernet blir en "skal" oppgave.

–  Vi opplever at utvalget har lyttet til våre innspill og det er vi svært fornøyd med, uttaler Kvisvik.
 

Fortsatt offentlig og ideelt familievern

– Det er svært gledelig at utvalget konkluderer med at det ikke skal åpnes for andre aktører i familievernet, men at avtalene med dagens ideelle aktører skal videreføres, understreker Kvisvik.

Uavhengig om du går til et offentlig eller kirkelig familievernkontor får du èn tjeneste med samme tilbud og samme faglige grunnlag.

Satser på kompetanse og vil evaluere spisskompetansemiljøene

FO har vært tydelig i sitt innspill til utvalget om at modellen med spisskompetansemiljøer og ressurskontorer bør evalueres.

Forbundet har vært svært opptatt av å formidle at familievernet tidligere har hatt midler til og en tradisjon for bruk av veiledning, årlige landskonferanser, internasjonale konferanser og god kontakt med familieterapifeltet i andre land og at det er svært bekymringsfullt at vi opplever at dette nå nedprioriteres.

– Det at utvalget nå foreslår en bred gjennomgang med en ekstern evaluering av spisskompetansemiljømodellen, noe vi særdeles godt fornøyd med, sier Kvisvik

Styrker barnefokuset

Utvalget foreslår å styrke barns rett til deltakelse, og legge bedre til rette for at barn og unge skal kunne bruke familievernet.

I tillegg foreslår utvalget endringer i meklingsordningen. Fortsatt vil det være obligatorisk med én time mekling for alle foreldre som skiller seg, men i tillegg må foreldre som ønsker å reise sak for retten møte til mekling i seks timer. Det gjøres unntak for saker som mekler vurderer er uegnet for mekling.

Kvisvik er glad for forslagene og sier: – Vi har tro på at dette er forslag som vil gjøre familievernet enda bedre i stand til å ivareta både foreldre og barn.

Les utredningen her: 
NOU 2019:20 En styrket familietjeneste — En gjennomgang av familieverntjenesten