IllustrasjonsfotoFoto: ung.no

Bakgrunnen for at barne- og familieminister Solveig Horne (Frp) ønsker at et nytt utvalg skal vurdere opprettelse av en egen domstol for barne- og familiesaker, er – blant annet – den sterke økningen i antall barnevernssaker som ankes videre fra fylkesnemnd til domstolene. I perioden 2009 – 2013 har denne typen saker økt med 87 prosent. På familiefeltet er utfordringene i dag særlig knyttet til saker som ligger i grenselandet mellom barneloven og barnevernloven. Barnelovsakene behandles av tingrettene, mens barnevernlovsaker behandles av fylkesnemnda. I det siste tilfellet er fylkesnemnda forvaltningsorganet med tingretten som ankeorgan.

Kvisvik forklarer at selv om tingretten i samværssakene skal oppnevne en sakkyndig til de saksforberedende møtene, settes ikke tingretten etter prinsipp av fylkesnemnda. - FO mener derfor at tingretten, som oftest, ikke besitter den nødvendige barnefaglige og sosialfaglige kompetansen når den skal ta beslutninger i saker på barne- og familiefeltet. Derfor har FO støttet anbefalingen om å utrede om fylkesnemnda skal omgjøres til en familiedomstol for alle saker relatert til barn, unge og familier. Vi er derfor positivt innstilt til denne utredningen, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Les mer i Aftenposten