Omsorgssentrene er i dag regulert i barnevernsloven, og det stilles krav til bemanning, fagkompetanse og kvalitet på omsorgstilbudet i institusjonen. Regjeringen foreslår i nytt lovutkast ny modell for bo- og omsorgstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Tilbudet foreslås flyttet ut av barnevernsloven, til en egen lov.

FO har i mange år jobbet for at også enslige asylsøkere mellom 15 -18 år skal bli barnevernets ansvar. For oss er alle barn som oppholder seg i Norge barn og skal behandles som det, fortsetter Haugland Martinsen. De har gjennom FNs barnekonvensjon klart definerte rettigheter til omsorg og beskyttelse på lik linje med andre barn i Norge. Regjeringens forslag går motsatt vei og det blir en forverring - også for barn under 15 år. Barn på flukt trenger mer omsorg, ikke mindre fastslår hun.

FO er svært tydelig i vårt høringssvar på at vi er imot forslaget. Vi reagerer på både retorikk og manglende faglige og forskningsmessige begrunnelser for forslaget- sier Haugland Martinsen. - Høringsforslaget bygger på en forståelse av at dette er barn som skiller seg fra andre barn. Det bidrar til å så tvil om dette er barn som trenger tett oppfølging tilsvarende det en barnevernsinstitusjon kan tilby fortsetter hun.

FO har i høringssvaret særlig fokusert på bruken av begrepet midlertidighet og hvordan det legitimerer lavere kvalitet på omsorgssentrene. Fordi dette er å betrakte som en midlertidig omsorgssituasjon -  kan man redusere kravene til både bemanning, kompetanse og materielle standard. Vi avviser den begrunnelsen sier Haugland Martinsen. - For mange kan midlertidigheten strekke seg over år. For en 13 -14 åring er et år på omsorgssenter en svært lang periode. Dette er barn som får satt barndommen på vent og som ikke får bearbeidet traumer eller startet på integreringsprosessen.

En slik modell vil nok på kort sikt føre til kostnadsreduksjoner, men på lang sikt er vi redd omkostningen blir stor, både for det enkelte barn og for samfunnet. Vi har det siste året vært vitne til en uverdig flyktningpolitikk. Den rammer alle grupper flyktninger i Norge, men ekstra ille er det når det går så kraftig utover barn avslutter Haugland Martinsen. 

Les høringssvaret til FO her. (PDF, 233KB)