FO har gitt innspill til ny barnelov
DELTOK PÅ MØTET: Rådgiver i FO, Tonje Wejden, FO-leder Mimmi Kvisvik, Inger Rørmark leder for FOs faggruppe for familievernet og Ole Henrik Kråkenes fra FOs forbundsledelse.

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal utarbeide forslag til en ny og moderne barnelov. Barnelovsutvalget har fått i oppdrag å utforme en lov som skal ivareta både barns rettigheter, og foreldres plikter og rettigheter. I tillegg skal den utformes slik at den er lett å forstå. Utvalget skal levere sin NOU til statsråden i Barne- og familiedepartementet i løpet av september.

Les barnelovsutvalgets mandat

Barnelovutvalget inviterte FO til å komme med innspill og belyse problematiske sider ved dagens barnelov. 

Det er bra at barnelovsutvalget spør om innspill fra FOs medlemmer. Dette er et stort og komplisert felt hvor det er mange hensyn som skal tas, sier FO-leder Mimmi Kvisvik. 

 – Dette er også en lov som skal regulere et område fullt av følelser og konflikt, og hvor det finnes mange eksempler på at foreldre ikke klarer å se barnets beste, uttaler Kvisvik.  

FOs utgangspunkt for møtet var at vi mener det er viktig at barneloven oppdateres på flere punkter, påpeker Kvisvik. Formålet må tydeliggjøres og loven må få en mer hensiktsmessig oppbygging.
 

Innspill fra medlemmer, tillitsvalgte og tjenestene
 

FO har fått innspill fra familievernet og barnevernet om problemstillinger knyttet til barneloven. I møtet løftet de ulike representantene frem sider ved dagens barnelov som bør sees på av utvalget.

Viktigheten av et barneperspektiv og familieperspektiv i loven ble vektlagt, samtidig som loven bør utformes slik at den kan bli så konfliktdempende mellom foreldrene som mulig. Det er utfordrende å finne en god modell for ivaretakelse av barnet der situasjonen er preget av et høykonfliktnivå mellom foreldre.

Et eksempel som ble trukket frem er begrepet delt bosted som er en økonomisk og praktisk samarbeidsordning, men som foreldre først og fremst oppfatter at handler om hvor barnet skal bo. 

Flere andre problemstillinger ble løftet frem og det ble videreformidlet konkrete eksempler og innspill som medlemmer og tillitsvalgte i barnevernet og familievernet har gitt tilbakemelding om.

FO følger opp møtet med sekretariatet med et skriftlig innspill.

Saken blir oppdatert med notatet som oversendes utvalgets sekretariat.