Christian Wiik Kynsveen fra FO i komitehøring
FAMILIER: Mange familier trenger et bedre hjelpeapparat, sier Kynsveen fra FO

Tiltak for familier med store pleie- og omsorgsbehov

FO gav innspill til representantforslag 50 S (2018-2019) om tiltak for familier med store pleie- og omsorgsbehov foran Arbeids- og sosialkomiteen, forrige torsdag.

– Vi ser at dagens lovverk gir kommunene en plikt til å vurdere hjelpe til familier som har spesielle behov, men at virkeligheten viser at dette er langt fra fungerer godt nok i praksis, sa Wiik Kynsveen til Stortingets Arbeids- og sosialkomité, torsdag.

FO støtter forslaget om å lovfeste retten til familievikar ved særlig omsorgsutfordringer, men mener i tillegg at det behov for å formalisere kommunenes plikt til å ha en akuttberedskap hvis familier møter akutt sykdom eller ulykke.  

Det finnes også et behov for en person som kan gi informasjon til personer med utviklingshemming og deres familier, om ulike lovverk gjennom et livsløpsperspektiv, sa Wiik Kynsveen til komiteen.

Les hele høringsinnspillet her.
 

Styrking av uføres deltakelse i arbeidslivet

– Dørene må ikke stenger for unge uføre, det må heller legges til rette for at også disse får mulighetene til å bidra i arbeidsmarkedet, sa Wiik Kynsveen til Stortingets Arbeids- og sosialkomité på innspill til representantforslag 51 S.

Christian Wiik Kynsveen fokuserte oppfølging av unge uføretrygdede i sine 3 tilmålte taleminutter:

– Andel unge uføretrygdende har økt fr fra 0,8% i 1992 til 1,7 % i 2016, forklarte han for komiteen. Andelen unge med psykiske lidelser har også økt i samme periode.

– Et tiltak som kan fungere som døråpner kunne vært individuell jobbstøtte eller IPS.

– FO er opptatt av gode velferdsordninger og vi tror at unge med restarbeidsevne, kan jobbe dersom regelverket er mer fleksibelt, understreket Kynsveen.

Les hele høringsinnspillet her.
 

Evaluering av samhandlingsreformen

FO støtter forslaget om at samhandlingsreformen må evalueres, men er bekymret når tradisjonelle sosiale tjenestene bygges ned. Statistikken viser færre sosionomer og barnevernspedagoger i helseforetakene. Dette er ikke forenelig med målet om bedre samhandling mellom de ulike helsetjenestene.  

Rita Cecilie Skinstad-Bermingsrud i komitehøring på Stortinget
NEDPRIORITERES: FOs profesjonener må tas med i helthetlig helstilbud, poengterte Skinstad-Bermingsrud fra FO

– Vi er bekymret over at den sosialfaglige tilnærmingen innen helse- og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten er på vikende front, sa Rita Cecilie Skinstad-Bermingsrud, landsstyrerepresentant i FO, til Helse- og omsorgskomiteen under høringen av Dokument 8:19S (2018-2019).

Les hele høringsinnspillet her.
 

Likelønn

FOs rådgiver i lønns- og arbeidsforhold, Sissel Hallem, la frem FOs synspunkter på forslaget i Dokument 8.30 S (2018-2019) i komitehøringen i Familie- og kulturkomiteen, torsdag i forrige uke.

Hallem pekte på betydningen av politiske tiltak for å løse lønnsmessige forskjellsbehandling. Reel likelønn kan ikke oppnås gjennom tariffoppgjør alene. Økt likelønn må basere seg på trepartssamarbeid og nødvendige lovverk og finansering fra myndighetene.
 

Innspill til Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet inviterte FO til å bidra i deres arbeid på vold og trusler i arbeidslivet. Fra FO stilte rådgiver Andreas Kikvik, avdeling Helse, sosial og profesjon (HSP) og Ingunn Strand Johansen som er fylkesleder i FO Akershus.

Arbeiderpartiet ønsket å ta opp at vold og trakassering som et arbeidsmiljøproblem, som har en viktig likestillingsdimensjon: Kvinnelige arbeidere er særlig utsatt for vold, trakassering og seksuell trakassering.

Arbeidet skal resultere i et forslag til stortinget, og et ledd i dette var seminaret på Stortinget der FO deltok.

Det var innledninger fra blant andre Inger Marie Hagen fra FAFO som har skrevet en helt ny rapport om vold og trusler blant FOs medlemmer.

Andre innledere var barnevernslederen og FO-medlem Ellen Fischer som fortalte om situasjonen hun har vært i, Arbeidstilsynet, STAMI, KS og Likestillingsombudet. Forslaget skal legges frem for Stortinget i løpet av vinteren.