FO i komitehøring på Stortinget
LÆRINGSMILJØ: - Vår erfaring er at sosialfaglige ansatte styrker læringsmiljøet i skolene, sa Marit S. Isaksen fra FO-ledelsen under høringen.

FO deltok tirsdag 28. januar på komitehøringen, Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

Bakgrunnen for høringen er at regjeringen vil legge til rette for at barnehagene og skolene gir muligheter for alle barn og unge – uavhengig av sosial, kulturell og språklige bakgrunn, kjønn, kognitive og fysiske forskjeller.

Ett av tiltakene regjeringen foreslår er: Å kartlegge situasjonen for andre yrkesgrupper i barnehage, skole og SFO. Deretter vurdere hvilket ansvar og hvilke oppgaver ulike profesjoner bør ivareta, samt foreslå tiltak for å styrke de ulike yrkesgruppenes situasjon i barnehage, skole og SFO, 

Marit S. Isaksen deltok på vegne av FO og la særlig vekt på behovet for sosialfaglige kompetanse i skolene. 

Styrker læring

– De sosialfaglige profesjonene er et viktig supplement til lærernes kompetanse, sa Isaksen til komiteen.

Det er mange faktorer som bidrar til hvordan barn og unge opplever skolehverdagen. Familiens omsorgssituasjon og økonomi, barnets fysiske og psykiske helse, opplevelsen av inkludering og tilhørighet, det generelle skolemiljøet har betydning.

I tillegg handler det om rammevilkårene til skolen, om klassestørrelse, skoleledelse, og minst gode støttefunksjoner, understreket Isaksen. 

– Vi er særlig opptatt av elevenes psykososiale læringsmiljø som en av de viktigste faktorene for læring. Får vi gode støttefunksjoner på plass tidlig i skoleløpet, mener vi dette reduserer risiko for mobbing, mistrivsel og frafall. 

LES: Her er Katrines (10) brev til politikerne i Skien: - Ikke ta fra oss miljøterapeutene
 

Nøkkelpersonell

Omlag 3000 barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere jobber i skolene.

Hun pekte på at de jobber både med oppfølging av enkeltelever på bakgrunn av sakkyndig vurdering og enkeltvedtak, eller på bakgrunn av bekymring fra lærere, og de jobber og med forebyggende tiltak i miljøet rundt eleven. 

Når komiteen kartlegger og vurderer andre yrkesgrupper i skolen og på andre oppvekstarenaer, er det klart at det sosialfaglige profesjonen bør tas med i vurderingen, understreket Isaksen 

Les mer i rapporten: Sosialfaglig kompetanse i skolen
 

Budsjettkutt og lovfesting

Stillingene ryker når budsjettene strammes. 

Isaken viste til eksemplet i Skien før jul der 22 miljøterapeutstillinger ble foreslått nedlagt. 

–Tilfeldig bruk av miljøterapeuter gjenspeiles i ansettelsesforhold, stillingsbeskrivelser og arbeidstid. Vi vet også at dette er stillinger som står i fare for å bli trekt hvis budsjettet krever innsparing. 

FOs mål er lovfesting. Vi trenger en langsiktig satsning for å bygge gode lag rundt elevene. 

Ønsker vi å utvikle skolene, trenger vi formuleringer i lov/forskrift om at ansatte med disse profesjonenes kompetanse skal være ansatt på alle skoler, avrundet Isaken.

Les i Fontene: Miljøterapeutene i Skien har kjempet for stillingene sine. Nå beskyldes de for å skyve barna foran seg i kampen.

Les også: Jubler for at miljøterapeutene i Skien er reddet

Les mer på fo.no: Sosialfaglig ansatte styrker skolene

Her kan du lese FOs innspill til stortingsmeldingen