FO i møte barne- og familieministeren på Stortinget. Foto.
KONSEKVENSER: Det er behov for å samle kunnskap om ettervirkningene av den lange nedstengningstiden av tjenestene til barn og unge. Foto: Bernt Sønvisen

Regjeringen har satt ned ei gruppe som skal gi et helhetlig kunnskapsgrunnlag om konsekvensene smitteverntiltak har hatt for barn og unge som møter ekstra utfordringer. Gruppen skal også vurdere tiltak som kan bøte på disse konsekvensene. Til nå er det laget to rapporter, og FO har gitt innspill på den første rapporten.

FO var invitert til å legge frem sine synspunkter under med møte med barne- og familieministeren mandag 11. mai. Forbundet gav i etterkant av møtet et skriftlig innspill som oppsummerte synspunktene til FO.

FO mener at koordineringsgruppen gir et godt bilde situasjonen og kommer med gode forslag til tiltak. Likevel burde rapport nr. 2 vært mer gjennomarbeidet med tanke på barnehagebarn og barn med funksjonsnedsettelser.

Arbeidet til koordineringsgruppen bør fortsette, men samtidig er noen viktige forbedringspunkter å ta med seg videre på veien.
 

FO etterlyser dette:

  • Behov for nasjonale retningslinjer: Det har vært og fortsatt stor variasjon i tjenestetilbud, Det trengs et forsvarlig minimum.
  • Tettere samarbeid på alle nivåer: For eksempel mellom barnehage/skole og barnevern og andre kommunale tjenester for å hjelpe barn som det er bekymring rundt.
  • Barn er ikke «sårbare». Ofte er det situasjonene barnet befinner seg som er vanskelig f.eks. familieøkonomi som gjør at barn er i sårbar livssituasjon. Sørg for tiltakene treffer der behovene er og som bidrar til å bedre barnas livsvilkår.  
  • Kommuneøkonomien må styrkes. Mer penger til målrettete tiltak til familier som sliter.
  • Koordineringsgruppen må fortsette arbeidet. FO ønsker en rapport nr. 3. som konkretiserer omfang, behov for hjelp og hvilke barn som er i en vanskelig livssituasjon. Den må også si noe om konsekvensene av koronaperioden.
     

LES MER: FOs innspill til Barne- og familieministeren (PDF, 90KB)

LES OGSÅ : Koordineringsgruppe for tilbodet til sårbare barn og unge under koronakrisen