Forbundsledelsen på FOs landsstyre
Forbundsledelsen i FO var samlet sammen med APs Arild Grande under Landsstyret denne uken. 

Uttalelsen fra FOs landsstyre gir innspill til Arbeiderpartiet før de endelig vedtar ny arbeidslivspolitikk våren 2019. FO oppfordrer Arbeiderpartiet til å styrke sin politikk på følgende to områder:

  1. Likelønn (med spesiell vekt på hva vi må gjøre med verdsettingsdiskrimineringen mellom kvinner og menn i arbeidslivet.)
  2. Vold, trusler, trakassering og netthets som alvorlige arbeidsmiljøproblem.

FO oppfordrer Arbeiderpartiet til politiske vedtak og handling i tråd med rapporten. Dette er en rapport for virkeligheten, ikke for skuffen.

FO ser mye positivt i innstillingen som Arbeiderpartiets arbeidslivsutvalg har lagt fram. FO mener at innstillingen er et godt utgangspunkt for en framtidig arbeidslivspolitikk. Innstillingen representerer mange gode tanker og forslag til tiltak, og FO ber om at dette følges opp i praktisk politikk. Det må legges press på partene i arbeidslivet om et forpliktende trepartssamarbeid for å få gjennomført de store linjene i det som er foreslått.

Sett med FOs øyne har innstillingen noen klare mangler og den har forbedringspotensialer. Særlig to områder peker seg ut; kapittel 2.4 om likelønn og et likestilt arbeidsliv og kapittel 4.4 om et godt sikkerhetsnett for arbeidstakere.

Likelønn og et likestilt arbeidsliv
Likelønn er en grunnleggende forutsetning for likestilling, og det trengs radikale grep for å få dette til. FO støtter forslaget om å styrke aktivitets- og redegjørelsesplikten, men vil ha styrket denne ytterligere ved at bevisbyrden flyttes fra arbeidstaker til arbeidsgiver i tråd med det som er gjort på Island.

FO er glad for at utvalget foreslår at en likestillingsanalyse skal foreligge også i forbindelse med Stortingets budsjettbehandling. Vi vil imidlertid påpeke at analyser i seg selv ikke er godt nok, det må også stilles krav til sanksjoner der det avdekkes avvik.

FO støtter forslaget om at stillingsvurdering tas i bruk som et systematisk verktøy for å sikre prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi. Det er bra at man på den måten bekrefter at verdsettingsdiskriminering er et hinder på veien mot likelønn. FO mener likevel at utvalget kan være klarere på behovet for å vurdere hvilke virkemidler som måtas i bruk for å nå målet om likelønn

Trepartssamarbeid er nødvendig for å oppnå et likestilt arbeidsliv, og FO anbefaler at det tas initiativ til et trepartssamarbeid for å sikre et systematisk likelønnsarbeid. FO ønsker bl.a. at det vurderes behov for og innretning av en likelønnspott som virkemiddel for å utjevne ulikelønn.

Utvalgets forslag til hvordan Arbeiderpartiet kan bidra til å skape en heltidskultur, er et riktig grep på veien mot et likestilt arbeidsliv.

Vold og trusler
Norge ligger høyt i andel arbeidstakere som er utsatt for vold og trusler i arbeidet, til tross for at vi har arbeidsmiljølovgivning og strenge krav til internkontroll og risikovurdering. I offentlig sektor er det en høy organisasjonsgrad og et omfattende nettverk av tillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Vi har også en omfattende velferdsstat og et omfattende tjenestetilbud til grupper som trenger hjelp. Dette er de sektorene hvor ansatte er særlig utsatt.

Dette er også sektorer hvor kvinner er i flertall og statistikk viser at andel kvinnelige arbeidstakere som utsettes for vold og trusler ligger høyere enn for mannlige arbeidstakere. Kriminalstatistikken til politiet viser at arbeidsstedet er der hvor kvinner har størst risiko for å bli utsatt for vold. Fatale arbeidsulykker blant menn finner primært sted i bygg- og anlegg, mens fatale hendelser blant kvinner de siste årene fant sted blant velferdsstatens arbeidstakere.

Med noen få unntak topper velferdsyrkene statistikken. Barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere er mest utsatt. Snittet er nærmere 40 %, og dette nivået har vært forholdsvis stabilt lenge.

FO mener det er en stor mangel ved innstillingen at den ikke har et eget punkt som omhandler vold og trusler mot arbeidstakere. FO vil ha en nullvisjon mot vold og trusler mot ansatte i norsk arbeidsliv. Kravene som fremgår av forskrift til arbeidsmiljøloven må følges opp, og tilsynsmyndighetenes innsats må styrkes.

Når FO snakker om vold og trusler i arbeidslivet inkluderer vi alltid både netthets og trakassering, og slik mener vi også at det bør håndteres.