klima

Boka skal fremlegge teori, faggrunnlag og praktiske eksempler fra helse- og sosialfaglig arbeid i relasjon til den pågående klima-, miljø- og naturkrisen. Målgruppen for boka er barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleierstudenter, men vil også være relevant for andre utdanninger innenfor helse- og velferdsfagene.

FO inviterer nå helse- og sosialfaglige virksomheter og forsknings- og utdanningsinstitusjoner til å skrive kapitler i boka.

Dette ønsker FO å belyse:

 • Sosialt entreprenørskap i møte med klima- og miljøutfordringer
 • Helse- og sosialfaglig arbeid i møte med klima-, miljø- eller naturkatastrofer, eks. pandemi, ekstremvær, rasulykker o.l.
 • Folkehelsearbeid som svar på klima- og miljøutfordringer
 • Urfolksperspektiv; Hva står på spill når klima- og miljøproblemer ødelegger livsgrunnlag og kulturtradisjoner?
 • Natur og dyr som (terapeutisk) virkemiddel i møte med ulike brukergrupper innenfor helse- og sosialfaglig praksis.
 • Fattigdom, migrasjon, miljøflyktninger
 • Samfunnsplanlegging; hvordan utvikle boforhold, rom for fritid og rekreasjon, arbeidsmarked som tar klima- og miljøhensyn?
 • Grønt sosialt arbeid innenfor ulike arenaer for helse- og sosialfaglig arbeid, eksempelvis:
 1. Boligsosialt arbeid
 2. Eldreomsorg
 3. Tjenester til utviklingshemmede
 4. Barn og unge, skole
 5. Barnevern
 6. Nav/arbeidsinkludering
 7. Helsetjenestene
 • Det grønne skiftet; hvordan møte endringer i arbeidsmarkedet, utfasing av oljevirksomhet, etablering av grønne næringer mv.?
 • Hva kan sosialarbeidere gjøre globalt? Eksempler fra andre deler av verden, bistandsarbeid eller lignende.

Listen er likevel ikke uttømmende.

Nå inviteres interessenter til å skrive et abstract på én side som beskriver hva kapittelet kan inneholde rent tematisk. I tillegg ønsker forbundet en kort presentasjon av forfatterne. Boka skal gis ut av Fagbokforlaget.

Frist for innsending av abstract er 1. mars 2022.

Abstract sendes til andreas.kikvik@fo.no

Er du interessert eller har spørsmål om prosjektet? Ta kontakt!
Andreas P. Kikvik - andreas.kikvik@fo.no - 472 70 468
Hanne Glemmestad - hanne.glemmestad@fo.no - 416 12 743