Temaet for konferansen var «Marginalization and Social Work in a Changing Society», og det ble snakket om alt i fra gode eksempler på godt praktisk sosialt arbeid i nærmiljøet til grønt sosialt arbeid i en global målestokk.

Vi spurte fem av deltakerne om hva de har fått igjen av konferansen og hvorfor de mener det er viktig med slike internasjonale sosialarbeiderkonferanser. 

Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO

Mimmi Kvisvik

Hvorfor er det viktig med en internasjonal sosialarbeiderkonferanse?
Det er viktig fordi store sosiale problemer kjenner ingen grenser, og vi kan inspirere hverandre og lære av hverandre. De store konferansene gir alltid betydelig energi og opplevelse av et stort og sterkt fellesskap i motsetningen til en hverdag hvor du kan oppleve "en ensom kamp" mot samfunnets grunntone som mer er "du er din egen lykkes smed".

Hva vil du trekke frem som særlig interessant fra konferansen?
Det som har vært særlig interessant på denne konferansen er tilførsel av glede og energi, men også solide påminnelser om at sosiale problemer ikke er individuelle, men må forståes og løses i sin kontekst. Dette er noe vi vet, men vi trenger alltid denne påminnelsen.

Hva er det viktigste du tar med deg hjem her i fra?
Ny energi og fullt hode. Ikke så mye nytt, men påminnelsen om hvor forpliktende det er å være sosialarbeider, og at en ikke må la seg lamme av rammebetingelsene. Jeg vil trekke frem et kort, men viktig ord som en av sosialarbeiderene fra Island sa i plenumsdebatten om det viktigste en sosialarbeider kan gjøre, nemlig: "listening" - lytte!

 

Reidar Haug, medlem av profesjonsrådet for barnevernspedagoger

Reidar Haug

Hvorfor er det viktig med en internasjonal sosialarbeiderkonferanse?
Det er viktig med ei internasjonal sosialarbeiderkonferanse av fleire grunnar. Verda blir meir globalisert, i det lyset har fleire av foredragshaldarane vist at utfordringane vi møter i kvardagen i større og større grad ikkje ser geografiske grenser. Deling av kunnskap og erfaringar på tvers av grenser er derfor viktigare enn nokon gang. I tillegg gjer folk ute i verda mykje klokt, det er burde vere ei sjølvfølge at vi skal sleppe å finne på alt sjølv. Det er viktig å møtast for å lære av kvarandre. 

Hva vil du trekke frem som særlig interessant fra konferansen?
Koplinga mellom miljøutfordringar, nyliberalisme og sosiale utfordringar var spennande. Det krev politisk vilje for å skape rom for godt sosialt arbeid. Dette perspektivet understrekar viktigheita av eit sterkt og samla FO som kan og skal jobbe for å påverke makta til å satse på det beste for felleskapet.

Hva er det viktigste du tar med deg hjem her i fra?
Fattigdom er  både ei sosial- og ei miljøutfordring. Fattigdomsbekjempelse er ein stor del av svaret på både dei sosiale- og på miljøutfordringane våre. Samfunn med sunn fordeling av godar er dei samfunna som fungerer best for alle, både sosialt og med tanke på miljøet. Vi har ei regjering i Noreg som vil vekk frå denne tanken for å oppnå større individuell fridom og individuelle muligheiter. Denne individuelle fridomen står i fare for å kome på bekostning av fellesskapet og heilheita. Når eg høyrer sosialarbeidarar frå andre nasjonar snakke høyrer eg eit ønske om å oppnå muligheiter og goder som vi i Noreg kanskje tek for gitt. Vi må ikkje gløyme at at desse muligheitene og godene kan forsvinne. Det er vår plikt som sosialarbeidarar å bidra, vi må i større grad må på bana politisk, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

 

Jorunn-Beate Olsen, studentrepresentant i profesjonsrådet for barnevernspedagoer

Jorunn-Beate Olsen

Hvorfor er det viktig med en internasjonal sosialarbeiderkonferanse?
Det er viktig med en internasjonal sosialarbeiderkonferanse fordi jeg mener at den beste læringsarena er mennesker som jobber i samme felt som oss selv. Og som Helga Thorolsfdottir sa at det er viktig å kjenne seg selv og man blir aldri ferdig utlært fordi man lærer noe nytt nesten hverdag om seg selv.

Hva vil du trekke frem som særlig interessant fra konferansen?
Jeg er synes det meste jeg fikk oppleve var interessant, men jeg vil trekke frem mitt field visit til government agency for child protection. Der fikk vi vite mye om hvordan de jobber i child protection her på Island og det var noe som interesserte meg mye.

Hva er det viktigste du tar med deg hjem her i fra?
Det viktigste jeg tar med meg fra denne konferansen er viktigheten med å være engasjert, jobbe mot at ting skal bli bedre, at man lærer utrolig mye av hverandre og at endring skjer ikke om man ikke jobber for det.

 

Anna Chalachanová, medlem i profesjonsrådet for vernepleiere

Anna Chalachanová

Hvorfor er det viktig med en internasjonal sosialarbeiderkonferanse?
Deltakelse på internasjonalkonferanse gir følelse av fellesskap med andre profesjonelle som til daglig møter liknende utfordringer som en selv, det gir også mulighet til å både bli inspirert, knytte nettverk med kollegaer fra andre land og å løfte opp blikket på den globale utfordringen innen sosialt arbeid. 

Hva vil du trekke frem som særlig interessant fra konferansen?
─ Som særlig interessant vil jeg trekke frem flere poeng: det ene er å holde kontakt med våre profesjonelle røtter, men også holde ved like engasjementet og lidenskapen for profesjonelt arbeid. Men også at vi fokuserer på bærekraftig utvikling og samfunnsarbeid. 

Hva er det viktigste du tar med deg hjem her i fra?
Det viktigste for meg er å være enda mer bevisst på at vi møter behovene til de vi yter tjenester til, fokus på å være bevisst på tilrettelegging for en reell medvirkning. Og sist men ikke minst, holde ved like det kritiske blikket på vår egen praksis og etisk refleksjon over alle steg vi foretar oss i profesjonelt arbeid både som profesjonelle og utdanningen. 

 

Hanne Glemmestad, medlem i profesjonsrådet for sosionomer

Hanne Glemmestad

Hvorfor er det viktig med en internasjonal sosialarbeiderkonferanse?
Sosialt arbeid er et internasjonalt fag, og det er viktig å forstå og lære faget fra andre perspektiver enn vår norske velferdsstat-kontekst. Det gjør oss mer oppmerksomme på hvor priviligerte vi er, men også ydmyke ovenfor andres sosialfaglige arbeid under helt andre betingelser enn det norske sosialarbeidere har. Vi har åpenbart mye å lære av hverandre.

hva vil du trekke frem som særlig interessant fra konferansen?
Jeg ble inspirert av innlegget til Lena Dominella som snakket om globale problemstillinger knyttet til klima og miljø, og hvordan disse utfordringene er særlig relevante for oss som sosialarbeidere. Når klimaproblemene øker, øker de sosiale problemene i verden - og av den grunn må sosialarbeidere også involvere seg i "green social work".

Hva er det viktigste du tar med deg hjem her i fra?
Inspirasjon, energi og kunnskap som jeg kan ta med tilbake til jobben min ved sosionomstudiet på Lillehammer.

 

Dersom du vil lese mer om konferansen ligger det mange inntrykk, bilder og filmer på facebooksiden til konferansen: https://www.facebook.com/ifsweurope2017iceland/?ref=ts&fref=ts

Harpa