UD: Jens Eikaas, ambassadør - Seksjon for konsulære saker og utlendingsfeltet og Ragna Marie Fjeld, rådgiver - Kommunikasjonsenheten. BLD: Eli Ferrari de Carli, seniorrådgiver - Barnevernavdelingen og Kjetil Moen, ekspedisjonssjef - Barnevernavdelingen FO: Kathrine H. Martinsen, Mimmi Kvisvik og Irmelin S. Tjelflaat

Bildetekst: Deltakere: UD: Jens Eikaas, ambassadør - Seksjon for konsulære saker og utlendingsfeltet og Ragna Marie Fjeld, rådgiver - Kommunikasjonsenheten. BLD: Eli Ferrari de Carli, seniorrådgiver - Barnevernavdelingen og Kjetil Moen, ekspedisjonssjef - Barnevernavdelingen FO: Kathrine H. Martinsen, Mimmi Kvisvik og Irmelin S. Tjelflaat

FO bad om møte

FO redegjorde for sin bekymring rundt konsekvensene av uimotsagt og krass kritikk av norsk barnevern fra utlandet. Representantene fra Utenriksdepartementet (UD) fortalte de forsøker å gjøre et godt stykke informasjonsarbeid for å håndtere kritikken. UD har sendt en infopakke til alle utenriksstasjoner. Her finnes omfattende informasjon om norsk barnevern og samarbeidet med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Det er også utviklet en kommunikasjonsstrategi for å møte utfordringene. I tillegg gjennomføres møter med politikere og embetsverk i aktuelle land for å ha dialog om saken.

Venter på nettside om norsk barnevern

Informasjonen UD benytter er midlertidig. De venter på helhetlig informasjon i form av en ny nettside som BLD, som er ansvarlig for norsk barnevern, skal utvikle. Etter planen skulle denne siden vært oppe nå, men kan ikke ventes før høsten 2015.

Skal utvikle faglige anbefalinger til tjenesten

På spørsmål om hva BLD foretar seg, lå flere av svarene i fremtiden. BLD har gitt Bufdir, fagdirektorat for barnevern, i oppdrag å utarbeide faglige anbefalinger om dette temaet. Disse anbefalingene vil ha norske barneverntjenester som sin målgruppe. FO fremhevet at det er viktig at vi som arbeider i barnevernet, bidrar i utarbeidelsen. FOs egen undersøkelse blant ansatte i barnevernet, med svarfrist 26. juni, vil være svært viktig som innspill i dette arbeidet.

Mer kunnskap om kulturer

Barnevernets kunnskap om kulturforskjeller var på agendaen. At denne kompetansen ofte etterspørres, samtidig som søkingen til etterutdanning om flerkulturelt barnevern er lav, kan si noe om at det er vanskelig å prioritere kompetanseheving i tjenestene.

Barneverntjenestene bør åpne for dialog

Det ble gjentatt fra departementenes side at norske barneverntjenester bør gå i dialog med utenlandske ambassader når de får slike henvendelser. Selv om taushetsplikt står i veien for å diskutere konkrete saker er det ofte viktig å møtes for å utdype hvilke rammer og regler norsk barnevern arbeider etter.

FO understreket viktigheten av at ansvarlige myndigheter er tydelige, og kommer med konkret veiledning til barneverntjenestene.

De ansatte i barnevernet har en av de aller viktigste oppgavene i Norge. Når deres arbeid utsettes for enorm kritikk fra inn- og utland er det viktig at de ansvarlige, nemlig regjeringen, er tydelige i sitt forsvar av eget barnevern, kommenterte forbundsleder Mimmi Kvisvik etter møtet.