Det var i 2014 at regjeringen satte ned et ekspertutvalg som fikk i oppgave å foreta en helhetlig gjennomgang av NAV. Stortingsmeldingen som ble lagt frem i dag, fredag 20.5.16, er en oppfølging av denne rapporten fra utvalget. Ifølge regjeringen er målet å få flere i arbeid og å sikre bedre brukeropplevelser. Økt lokal handlefrihet skal blant annet gi NAV-kontorene bedre mulighet til å skreddersy løsninger for den enkelte.

- Mye virker bra i denne meldingen, sier leder for sosionomene i FO, Kathrine Haugland Martinsen. - Statsråden legger opp til mer skjønn, fleksibilitet og mindre tellekanter. Dette er velkomment og vil bety bedre vilkår for sosialfaglig arbeid. Likevel er det avstand mellom ønsket om å jobbe forebyggende og nært, som statsråden vektlegger, og store og færre kontorer, påpeker hun.

Leder for sosionomene i FO, Kathrine Haugland Martinsen

(- Mye virker bra i denne meldingen, sier leder for sosionomene i FO, Kathrine Haugland Martinsen.)

Det var arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie som la frem meldingen i dag; – I løpet av min tid som statsråd har jeg møtt en rekke mennesker som har fått hjelp av NAV til å komme i jobb. Fellestrekkene er tett og individuell oppfølging og godt samarbeid med lokalt næringsliv. Jeg vil i større grad ha NAV ut av kontorene og inn på arbeidsplassene, sier hun.

Hauglie trekker frem fire utviklingstrekk som gjør det nødvendig å ruste NAV for en ny tid: En økende befolkningsvekst med flere eldre per arbeidstaker, innvandrings- og flyktningsituasjonen, økt ledighet i deler av landet og flere med svake grunnleggende ferdigheter og helseproblemer.

– Vi trenger flere hender i arbeid. Både for å sikre bærekraften i velferdssystemet, og for å lykkes med omstillingen Norge er inne i, påpeker Hauglie.

FO har ikke rukket å les hele rapporten foreløpig, som ble sluppet etter lunsj fredag, men har fulgt pressekonferansen og sett hovedprioriteringene.

Myndige NAV-kontorer

FO har lenge jobbet for at NAV-kontoret skal få mer myndighet til å drive fleksibelt og tilpasse seg den enkelte som trenger bistand. - Vi tolker det som at kontorene nå vil få mer handlefrihet, og det er vi kjempeglade for, understreker Haugland Martinsen.

Forebygging må prioriteres

Meldingen ser særlig på unge i NAV, og statsråden trakk frem prosjekter med NAV i skole. Dette er et område FO også er svært opptatt av. - Tidlig forebyggende arbeid er nødvendig. Problemet er å få til dette utover prosjektarbeid- dette fordrer klare prioriteringer, påpeker Haugland Martinsen.

Bort fra prosjekt og inn i fast drift?

FO er glad for at statsråden i sin tale viser til NAV Heimdal som i sitt prosjektarbeid har jobbet med å ta tjenestene tilbake. Dette viser at NAV i større grad kan ta inn tiltak og ikke sette ut så mye av arbeidet. Men igjen er NAV Heimdals suksess et resultat av et avgrenset prosjekt. FO er derfor spente om meldingen ønsker å ta disse grepene inn i de langsiktige budsjettene og ut fra midlertidige prosjekter.

FO er skeptisk til flere forslag

- Det er flere elementer FO er skeptisk til og som vi skal se nærmere på i meldingen. Dette er blant annet forlag om mer samarbeid med bemanningsbransjen, forenkling av behovs- og arbeidsevnevurderingene og forslag om oppheving av bemanningsgarantiene i forbindelse med større NAV-kontor, avslutter Kathrine Haugland Martinsen.

FO er nå spent på lesing av meldingen og ser for seg bred høringsrunde i egen organisasjon, før vi leverer vårt svar på forslagene meldingen inneholder.

Les FOs medlemsblad Fontenes sak om meldingen her

Les Meld. St. 33 (2015–2016) "NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet" her