Mimmi Kvisvik

Fortsatt mye usikkerhet om kommunereformen, konstaterer forbundsleder Mimmi Kvisvik etter at Stortinget behandlet saken rett før sommerferien. (Foto: Kristine Sandvik, FO).
 

Det er nå åpnet for at ansvaret for videregående opplæring og kollektivtransport kan overføres til de største kommunene, etter en nærmere vurdering i hvert enkelt tilfelle. Ansvaret for tannhelsetjenesten skal også overføres til kommunene. Dette fører til en differensiering i overføring av oppgaver til kommuner avhengig av størrelse.

- FO mener at nettopp dette bryter med generalistkommuneprinsippet. Vedtaket kan føre til at kommunene selv kan avgjøre om de vil løse oppgavene, eller om de vil samarbeide med andre kommuner.  Konsekvensen blir at kommunene ikke lengre har et likeverdig ansvar for de samme oppgavene. Dette mener FO er uheldig.  Ved å legge til rette for at store kommuner kan få nye og omfattende oppgaver som mindre kommuner ikke får ansvar for, brytes det også med generalistkommuneprinsippet, slår FO-lederen fast.

Stortingsflertallet ønsker at regjeringen utreder lovhjemmel for pålagt samarbeid mellom kommuner for å sikre tjenestekvalitet og rettsikkerhet for innbyggerne dersom en kommune ikke kan ivareta ansvaret. - FO mener derimot at bedre finansiering av oppgavene og tydeliggjøring av ansvaret kommunene har i dag, i større grad vil sikre likeverdige tjenester med god kvalitet. Dette er bedre enn at de tillegges nye oppgaver og pålagt samarbeid, mener FO-lederen.

FO er også bekymret for at overføring av oppgaver til større kommuner kan føre til økt bruk av anbudsutsetting, og at flere kommuner velger å la kommersielle aktører drive velferdstjenestene.

Mange av oppgavene meldingen beskriver og vurderer overføring av, er det ikke fattet beslutning om ennå. Dette gjelder, for eksempel, rehabilitering og habilitering, rus, psykisk helse, hjelpemidler, skjermede arbeidsmarkedstiltak, mv. Oppgaveoverføring skal utredes nærmere, og nye meldinger blir lagt frem våren 2016 og 2017. Det er derfor fremdeles uklart hva kommunereformen vil innebære av nye oppgaver. At dette blir stående som uavklart i flere år, mener FO er uheldig.

Når det gjelder overføring av oppgaver knyttet til habilitering og rehabilitering, mente stortingsflertallet at det er naturlig å gi kommunene større ansvar for rehabilitering. Flertallet ønsker en nærmere utredning av hvilke oppgaver kommunene bør få større ansvar for. FO sendte innspill til komiteen om overføring av spesialiserte habiliteringsoppgaver (lenke).  FO er bekymret for forslag om å overføre habiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten til kommuner fordi habiliteringstjenestene/-enhetene i spesialisthelsetjenesten har spesialiserte oppgaver og ansvar som den kommunale habiliteringstjenester ikke har kompetanse til å ivareta.

En annen oppgave som skal utredes overført fra stat til kommune, er ansvaret for arbeid til utviklingshemmede og andre som trenger tilrettelagt arbeid.  For mange av dem det gjelder har arbeid stor betydning for livskvalitet og samfunnstilhørighet. Etter ansvarsreformen ble skjermede arbeidsmarkedstiltak til utviklingshemmede og andre med trygd del av statlig arbeidsmarkedspolitikk, og mange utviklingshemmede fikk arbeid i bedrifter som produserer varer og tjenester.  En overføring av slike oppgaver og ansvar til kommuner kan føre til reduksjon i slike arbeidsplasser, fordi andre lovpålagte tjenester vil bli prioritert i trange kommunebudsjett.

Det skal også utredes nærmere hvordan familievernet kan samarbeide med kommunale tjenester for å bedre forebygging og bedre tilgjengelighet til tjenesten i hele landet. Det er ikke flertall for en omorganisering av familievernet.

Når det gjelder psykisk helse og distriktspsykiatriske sentre mente flertallet det var hensiktsmessig med en prøveordning med overføring av driftsansvar for disse sentrene til kommuner som har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. 

Se Meld. St. 14 (2014 - 2015)  «Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner». Stortinget fattet vedtak i samsvar med Kommunal- og forvaltningskomiteens innstilling Innst. 333 (2014-2015).

Les FOs innspill til Kommunal- og forvaltningskomiteen.