Fellesorganisasjonen (FO) har det siste året arbeidet tett sammen med Helsedirektoratet og andre profesjonsforbund med innspill til pakkeforløp i psykisk helse og rus.

Helsedirektoratet har på oppdrag fra regjeringen satt i gang arbeidet med å lage og implementere pakkeforløp for disse gruppene, og har i denne prosessen vært opptatte av å få innspill fra brukere, pasienter og viktige profesjoner.

Pakkeforløpene skal implementeres i starten av 2018, og i første omgang skal det tilbys pakkeforløp til:

  • Utredning og behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
  • Utredning i psykisk helsevern (PHV), voksne
  • Utredning i PHV, barn og unge
  • Behandling i PHV, voksne
  • Behandling i PHV, barn og unge
  • Psykoselidelser, inkludert debuterende psykose
  • Spiseforstyrrelser, barn og unge
  • Tvangslidelser

I motsetning til pakkeforløp slik vi kjenner det fra somatikken, skal pakkeforløpene innenfor psykisk helse og rus omfatte hele fagområdet og ikke bare gjelde enkeltdiagnoser, så flere pakkeforløp er under utarbeidelse.

Marianne Solberg Johnsen

Marianne Solberg Johnsen, nestleder i FO, har vært spesielt involvert i planleggingen av TSB og PHV, og har deltatt på en rekke rådslag og møter med Helsedirektoratet. Solberg Johnsen sier at en av målsettingene til FO har vært å sikre at de sosialfaglige perspektivene blir tydelig fremhevet, og FO opplever at dette har blitt ivaretatt på en god måte så langt, og hun er spent på hvordan pakkeforløpene vil bli mottatt av brukere og pasienter.

– Vi har fått mange innspill fra enkeltmedlemmer, tillitsvalgte ved helseforetak og personer fra faggruppene for psykisk helse og for somatikken, og vi er svært glade for alle ideer og hjelpen som vi har mottatt, sier en takknemlig nestleder.

Pakkeforløpene skal ikke endre de faglige anbefalingene, men bygge på de ulike nasjonale faglige retningslinjer som vi allerede har. Målsettingene med pakkeforløpene er først og fremst at de skal gi økt brukermedvirkning og brukertilfredshet, og at behandlingen skal være sammenhengende og koordinert. All unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging skal unngås, og uansett hvor i landet man bor så skal man motta likeverdige tilbud til pasienter og pårørende. Det skal også gi økt forutsigbarhet for pasienter og pårørende.

– Som en sosialarbeiderorganisasjon har vi selvfølgelig flere ganger innledningsvis i arbeidet påpekt at selve begrepsbruken «pakkeforløp» ikke er spesielt god, men begrepet har blitt beholdt og vi må nå fokusere på å gi «pakkene» et godt innhold.

– Dette vil jo også være en av de sakene som FO vil følge tett opp fremover, slik at vi sikrer at det nettopp er en bedring av tilbudet som blir resultatet av dette intense arbeidet som har foregått det siste året, avslutter Solberg Johnsen. Det hele avhenger jo av at pakkeforløpene fungerer etter intensjonen i praksis og at også de ansatte ser på dette som et godt verktøy for å sikre god pasientbehandling.

Les mer om pakkeforløpene for psykisk helse og rus her.

Send gjerne også innspill til FO som vi kan ta med i det videre arbeidet til kontor@fo.no.